Upp­rät­tel­se - till slut

Lagbibel - - Niva -

LI­VER­POOL. 96 män­ni­skor dog, den yngs­te av dem Steven Ger­rards ti­o­å­ri­ge ku­sin JonPaul.

Li­ver­poolfan­sen fick skul­den för Hills­bo­roug­h­ka­ta­stro­fen, men off­rens fa­mil­jer har i 25 år käm­pat mot myn­dig­he­ter och me­dia. Nu har de till slut fått upp­rät­tel­se.

Det är den värs­ta läk­tar­ka­ta­stro­fen i eng­elsk fotboll histo­ria. In­för FA-cup­se­mi­fi­na­len på Hills­bo­rough mel­lan Li­ver­pool och Not­ting­ham Fo­rest tryck­tes all­de­les för många åskå­da­re in på Li­ver­pools läk­tar­sek­tion. Män­ni­skor tryck­tes och kväv­des till döds mot stängs­len längst fram och när ka­ta­stro­fen var ett fak­tum ha­de 96 män­ni­skor dött och 766 ska­dats.

Steven Ger­rard för­lo­ra­de sin ku­sin den da­gen. Jon-Paul Gil­hoo­ley var på mat­chen med två äld­re släk­ting­ar, men kom ald­rig hem igen. Ger­rard såg ka­ta­stro­fen på tv, i en in­ter­vju med Gu­ar­di­an be­rät­tar han om att det ti­digt mor­go­nen ef­ter knackade på dör­ren. Han sprang ner och öpp­na­de och möt­tes av sin far­far To­ny.

– Jag har då­li­ga nyheter… Jon-Paul är död.

Myn­dig­he­ter­na gav Li­ver­poolfan­sen skul­den för ka­ta­stro­fen, och i rap­port ef­ter rap­port fri­a­des po­lis- och sä­ker­hets­per­so­nal.

Men off­rens fa­mil­jer käm­pa­de på, trots mot­gång ef­ter mot­gång. Och 2012 kun­de en obe­ro­en­de ut­red­ning vi­sa på po­li­sens kam­panj för att läg­ga skul­den på fan­sen, det­ta ef­ter att ha gått ige­nom 450 000 do­ku­ment från ka­ta­stro­fen. Det gjor­de att en ny undersökning star­ta­des och den 26 april 2016 kom dom­stolsju­ryn fram till att fan­sen var helt oskyl­di­ga till ka­ta­stro­fen och att den i stäl­let or­sa­ka­des av po­li­sens ar­be­te och are­nans lay­out. Rap­por­ter an­gå­en­de 23 per­so­ner har läm­nats in till åkla­ga­re för åtal, 15 av dem för hän­del­ser i sam­band med ka­ta­stro­fen, åt­ta av dem för att i ef­ter­hand ha för­sökt läg­ga skul­den på sup­port­rar­na. Un­der­sök­ning­ar mot yt­ter­li­ga­re 170 per­so­ner på­går.

Sam­ti­digt på­går stri­den mot tid­ning­en The Sun, vars fram­si­da ”The Truth” fy­ra da­gar ef­ter ka­ta­stro­fen be­skyll­de Li­ver­poolsup­port­rar­na för de mest vid­ri­ga sa­ker. Tid­ning­ens nu­va­ran­de chefre­dak­tör bad om ur­säkt 2012, men tid­ning­en är än­nu boj­kot­tad av mer el­ler mind­re al­la män­ni­skor i Mer­sey­si­de­om­rå­det och på stol­par, i pub­föns­ter och i tax­i­bi­lar sit­ter det klis­ter­mär­ken som upp­ma­nar till yt­ter­li­ga­re boj­kott.

Hen­rik Lund­gren

Upp­ma­ning till fort­satt boj­kott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.