ATT VAR­KEN BESTÄMMA BRA JAG KUN­NAT BLI, DET

Lagbibel - - Sidan 1 -

– Det var en kons­tig si­tu­a­tion. Jag ha­de en vec­ka kvar på se­mestern och skul­le egent­li­gen till­ba­ka till Par­ma, jag ha­de änt­li­gen bör­jat hit­ta rätt i Ita­li­en. Fått su­per­b­ra lag­kom­pi­sar, ha­de en fin lä­gen­het i cen­tra­la stan. Jag kän­de att jag bör­ja­de väx­la upp. Så över­gång­en kom som en rik­tig chock för mig. Två da­gar efter det förs­ta sam­ta­let satt jag på ett ho­tell och pra­ta­de med Fergu­son. Det var väl­digt spe­ci­ellt. Han är en sån otro­ligt varm och av­slapp­nad per­son, men jag blev än­då li­te star­struck. Sen ha­de han en otro­ligt svår eng­els­ka, så jag fick frå­ga om bå­de en två gång­er in­nan jag för­stod. När jag väl skri­vit på satt jag på ho­tell­rum­met i Man­ches­ter och kän­de mest ”vad fan hände här?”. Men det går snabbt ibland, och det blev ju väl­digt bra.

När Blomqvist som en blyg 22-åring kom till Mi­lan gjor­de han al­la ”fel” man kan gö­ra som rikt fot­bolls­proffs. Han skaf­fa­de sig ing­en fräck bil, och när han an­län­de till Mi­la­nel­lo efter se­mestern ha­de han på sig en fejk-Rolex köpt i Hong Kong. Dess­utom av dam­mo­dell. I Man­ches­ter ha­de han till viss del lärt sig läx­an.

– Det var li­te lät­ta­re där, men jag ha­de in­te lärt mig fullt ut. Jag fick en spon­sor­bil di­rekt, en Ford Mon­deo, och var nöjd med det. Men när vak­ter­na på Old Trafford knappt ville gå och häm­ta min bil in­såg jag att jag mås­te ta tag i det där. Det är nå­gon slags kons­tig grej som gör att kloc­kor och bi­lar hör till, an­nars hal­kar man ner på lis­tan. Så efter någ­ra må­na­der blev det en fi­na­re bil i al­la fall, en ja­gu­ar. Och då häm­ta­de de gla­de­li­gen min bil.

Hur var din förs­ta tid i klub­ben?

–Dels fick ju Da­vid May en del sticks, de re­ta­des med ho­nom för mat­chen mot Blåvitt, vil­ket ju var kul. Men den sto­ra skill­na­den för mig jäm­fört med när jag kom till Mi­lan var att nu var jag in­te den där svens­ken som kom från Sve­ri­ge. Ut­an jag kom från Ita­li­en och det ha­de de en väl­dig re­spekt för. Det var mer att lag­kom­pi­sar­na kom till mig och frå­ga­de hur vi gjor­de där, vad trä­na­de vi. När jag kom till Mi­lan var det tvärtom. De mås­te ju ha trott att jag var helt…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.