ANDERSON

Lagbibel - - Sidan 1 -

Bra­si­li­en. 8 (2007— 1 sep­tem­ber 2007, Sun­der­land, h, (1—0). Mitt­fäl­ta­re. 8.

105/5. 4 (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13). 1 (2007/08).

In­fri­a­de in­te de högt ställ­da för­vänt­ning­ar­na. Tunn­la­de Fabre­gas 2008, nå­got fan­sen än­nu sjung­er om. Kom in som av­by­ta­re i CL-fi­na­len -08 och sat­te sin straff. Åter­vän­de 2010 hem till Bra­si­li­en ut­an Fergu­sons vet­skap och fick bö­ta 80000 pund. Myc­ket skadad, även in­blan­dad i en svår tra­fi­ko­lyc­ka. Sål­des till In­ter­na­cio­nal 2015 och är i dag på lån i Co­ri­ti­ba.

1988-04-13. 2015).

(1956—1969).

n, (1—0).

12. 120/0. 3 (1956/57, 1964/65, 1966/67). 1 (1967/68).

De­bu­te­ra­de i Cha­ri­ty Shi­eld-mat­chen 1956 en­dast 16 år och 19 da­gar gam­mal. Of­ta and­ra- el­ler tred­je­va­let på po­si­tio­nen, men vak­ta­de målet när Lei­ces­ter be­seg­ra­des i FA-cup­fi­na­len 1963. Var in­te med i trup­pen i sam­band med flyg­planskra­schen 1958. Lå­na­des ut till Wi­gan 68—69 och av­run­da­de kar­riä­ren med fy­ra sä­song­er i Wrex­ham och en se­jour i Syd­af­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.