Bil­ly ME­RE­DITH

Lagbibel - - Sidan 1 -

En de­fen­siv hjälp­gum­ma som kun­de spe­la på många för­svars­po­si­tio­ner, men som ald­rig var rik­tigt eta­ble­rad i star­tel­van.

Bå­de han och Ga­ry spe­la­de i FAcup­fi­na­len 1996 och blev där­med det förs­ta bröd­ra­pa­ret i en FAcup­fi­nal. Gick till Ever­ton 2005 och i and­ra mat­chen för klub­ben möt­te han Uni­ted, med Ga­ry i la­get. At­tac­ke­ra­des av en Li­ver­poolsup­por­ter under ett Mer­sey­si­de­der­by 2008 i sam­band med att han skul­le ta ett in­kast. I dag ex­pert hos BBC.

1874-07-30.

Wa­les.

15 (1906—1921).

1 ja­nu­a­ri 1907, Aston Vil­la, h, (1—0). Hö­ge­ryt­ter. 7.

303/35.

2 (1907/08, 1910/11).

Ing­en.

Förs­ta sto­ra publikfa­vo­ri­ten i klub­ben. En ex­trem dribb­lings­för­må­ga. Oer­hört välträ­nad och spe­la­de all­tid med en tand­pe­ta­re i mun­nen. Kom från Man Ci­ty, där han blev av­stängd för att ha för­sökt mu­ta en spe­la­re i Aston Vil­la. Vann FA-cu­pen bå­de med Uni­ted och Ci­ty. Av­slu­ta­de kar­riä­ren i Ci­ty 1924. Av­led i Man­ches­ter 1958 — två må­na­der efter fly­go­lyc­kan i Mün­chen. In­vald i eng­els­ka Hall of Fa­me 2007.

To­ny Dun­ne, Bob­by Charl­ton, No­el Can­twell, Pat Crerand, Al­bert Quix­all och Da­vid Herd efter FA-cup­fi­na­len 1963.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.