Roy KE­A­NE

Lagbibel - - Sidan 1 -

292/118.

3 (2006/07, 2007/08, 2008/09).

1 (2007/07).

Klub­bens med mar­gi­nal störs­ta stjär­na ge­nom ti­der­na. Har fått Bal­lon d’Or vid fy­ra till­fäl­len och räk­nas som en av de tio bäs­ta fot­bolls­spe­la­re som har fun­nits. Ex­tremt spee­dig, tek­niskt skicklig och mål­far­lig. Alex Fergu­son har sagt att det är den bäs­te spe­la­re han har trä­nat. En av värl­dens bäst be­tal­da id­rotts­män. Alltjämt ak­tiv i Re­al Madrid, där han har bli­vit så­väl CL-mäs­ta­re som spansk li­ga­mäs­ta­re. Har en son, Cristi­a­no Jr, men vem som är mam­ma är okänt. 1971-08-10. Ir­land. 12 (1993—2005).

7 au­gusti 1993, Ar­se­nal, n, (5—4 efter straf­far). In­ner­mitt­fäl­ta­re. 16. 480/51.

7 (1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03). 1 (1998/99).

En av de tuf­fas­te, och många skul­le nog sä­ga mest bru­ta­la, som re­pre­sen­te­rat klub­ben. Knall­hård så­väl fy­siskt som men­talt. Gif­tig tunga som spred skräck bland så­väl mot­stån­da­re som med­spe­la­re. Lag­kap­ten från 1997. Kom till klub­ben från Not­ting­ham 1993 för re­kord­sum­ma, 3,75 mil­jo­ner pund, och tog om­gå­en­de över som mitt­fälts­ge­ne­ral efter fö­re­bil­den Bry­an Rob­son. Läm­na­de efter att ha brå­kat med Fergu­son och öp­pet kri­ti­se­rat med­spe­la­re. dag kom­pro­misslös ex­pert i me­dia och as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten för Ir­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.