Tho­mas Jo­hans­son om Lek­sands ny­för­värv:

Leksand - - SER PÅ LEKSAND MED NYA ÖGON -

JAN­NE JUVONEN (från Mo­ra)

■ ”En ex­tremt spän­nan­de mål­vakt som kom in un­der sä­song­en och såg till att Mo­ra ja­ga­de ikapp en del po­äng. Han är 24 år och un­der ut­veck­ling.”

JO­HAN FRANSSON (Genè­ve-Ser­vet­te)

■ ”Ru­ti­ne­rad kil­le som jag fick möj­lig­het att spe­la med i lands­la­get. En bra skrid­sko­å­ka­re som kan sty­ra po­wer­play. Han har er­fa­ren­het i mas­sor och kan äta många mi­nu­ter på hög ni­vå.”

MAT­TI­AS GÖRANSSON (Uni­ver­si­ty of Mas­sachu­setts Lo­well)

■ ”Stor, rör­lig back som kan gö­ra po­äng. Jag var men­tor åt ho­nom när han spe­la­de för Brynäs ju­ni­o­rer. Se­dan flyt­ta­de han till Nor­da­me­ri­ka, spe­la­de i ju­ni­or­li­gan och kom in på col­lege. När allt var klart ring­de hans agent och sa att New York Rang­ers vil­le ha ho­nom. ’Va, vad hän­der?’ Jag tror in­te att klub­ben er­bjöd vad han vil­le ha så han tac­ka­de nej till Rang­ers och val­de Lek­sand. Jag är otro­ligt ny­fi­ken på ho­nom.”

FRED­RIK FORS­BERG (Alm­tu­na)

■ ”Speed­ku­la med ex­tremt bra skott. Med sin fart och tyngd kom­mer han bli obe­hag­lig för många bac­kar. Han är som en job­big som­mar­flu­ga som ald­rig ger sig.”

DA­NI­EL OLS­SON TR­KUL­JA (Lin­kö­ping)

■ ”Stark och tek­nisk, har blick för spe­let och är bra på att ta puc­ken mel­lan blå­lin­jer­na. Jag tror att han blom­mar ut hos oss. Rol­len han fick i Lin­kö­ping speg­lar in­te vem han är som spe­la­re.”

SE­BASTI­AN WÄNN­STRÖM (HV 71)

■ ”En rik­tig ’firecrac­ker’. Han är otro­ligt spee­dig, skju­ter på allt och äls­kar att gö­ra mål. Han fick in­te ut sin ful­la po­ten­ti­al i HV och kan bli en av vå­ra sto­ra mål­skyt­tar.”

JO­NAS AH­NELÖV (Rög­le)

■ ”Han har er­fa­ren­het från lands­la­get, har spe­lat i KHL, va­rit ute i Eu­ro­pa och i Nor­da­me­ri­ka. Sta­bil och trygg. I ho­nom får vi en de­fen­siv­ge­ne­ral och of­fen­sivt är han bätt­re än vad många tror.”

ANDREÈ HULT (Schwen­ning­er Wild Wings)

■ ”En två­vägscen­ter som är duk­tig på skrid­skor­na, har bra spel­sin­ne och kan spe­la bå­de box­play och po­wer­play. Det är väl­digt svårt att få tag på svens­ka cent­rar men vi hit­ta­de en kil­le från Bor­länge. Jag är otro­ligt glad över att vi fick in ho­nom i för­e­ning­en.”

SPENCER AB­BOTT (Mo­ra)

■ ”En of­fen­siv spjut­spets. Spencer kom­mer med sin kre­a­ti­vi­tet dri­va vårt spel med puck och har dess­utom verk­ty­gen för att sty­ra ett po­wer­play.”

PA­TRIK ZACK­RIS­SON (Dy­na­mo Moskva)

■ ”Pa­trik är en spe­la­re med ex­tremt stor er­fa­ren­het från in­ter­na­tio­nellt spel, bå­de i KHL och lands­la­get. Han är ock­så i en bra ål­der och blir en sta­bil pjäs i vår cen­terupp­ställ­ning.”

MAREIK HRIVIK (Vitjaz Po­dolsk)

■ ”Den sista pus­sel­bi­ten i vårt lag­byg­ge. Ma­rek är en spe­lan­de cen­ter men kan även spe­la på en yt­ter­for­wards­po­si­tion. Han har stor er­fa­ren­het från sin tid i Nor­da­me­ri­ka där han även känt på NHL-spel.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.