... SM-FI­NA­LEN 1989

Leksand - - LEKSANDSLE­GENDAREN JONAS BERGQVIST OM ... -

■ ”Re­dan förs­ta året med Abris gick vi rätt långt, men and­ra sä­song­en nåd­de vi fi­na­len. Det minns jag så jäv­la starkt, vi ha­de sli­tit i så många år och ha­de sto­ra skul­der. Se­dan gick vi he­la vägen till fi­na­len, jag fick va­ra med och spe­la fi­nal och så gjor­de vi 2,5 mil­jo­ner i vinst och blev skuld­fria. Det var bra för eko­no­min.

Vi ha­de in­te va­rit i fi­nal på så him­la länge, det lil­la sam­häl­let. Vi blev tvåa i se­ri­en. Djur­går­den vann fi­na­len rätt­vist, det ska jag va­ra är­lig och sä­ga. Men vi slog dem i al­la fy­ra mat­cher­na i grundse­ri­en, vi ha­de hit­tat ett sätt att spe­la mot dem. De spe­la­de väl­digt myc­ket 1–3–1, men vi ha­de ett kre­a­tivt spel och kun­de dyr­ka upp det där. Sen vann vi den förs­ta fi­na­len, på bor­ta­plan, och al­la bör­ja­de pra­ta om SM-guld. Och… vi kla­ra­de in­te rik­tigt av det. Sam­ti­digt änd­ra­de de i sitt spel, den and­ra fi­nal­mat­chen stod och väg­de. Ha­de vi vun­nit där så ha­de de tap­pat tron på sitt nya spel ock­så. Det var li­te där det av­gjor­des. Så jag bru­kar sä­ga att vi vann fem mat­cher och de tre den sä­song­en. Och de blev svens­ka mäs­ta­re. Så det känns väl li­te bit­tert. Men det var in­te min bitt­ras­te för­lust, det var än­då en häf­tig grej. Det var kanske de två ro­li­gas­te åren med Abris.”

(Fi­nal­se­ri­en Lek­sand–Djur­går­den: 5–4, 1–4, 3–5, 1–6).

Hå­kan Sö­der­gren & Jo­nas Bergqvist ef­ter SM-ba­tal­jen 1989.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.