29 PER OLOF EJEN­DAL

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 14 au­gusti 1949. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Spon­sor. Sä­song­er i Lek­sand: 69 (1949–). Öv­ri­ga klub­bar: Mo­ra (2017–). SM-guld med Lek­sand: 1969, 1973,

1974, 1975. Lands­kam­per: –. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: –.

■ Per Olof Ejen­dal är 69 år och sit­ter i rull­stol ef­ter en stro­ke, men ut­an­för isen har få män­ni­skor be­tytt så myc­ket för Lek­sand. Sam­ma år som han föd­des grun­da­des Ejen­dals AB av hans far, Val­frid Ejen­dal. Pap­pan spons­ra­de den förs­ta konst­frus­na is­ba­nan i Lek­sand och Per Olof, som tog över fö­re­ta­get 1975, har sat­sat än­nu hår­da­re på hoc­key­klub­ben. Han upp­skat­tar själv att han, en­bart se­dan 2007, har pum­pat in över 100 mil­jo­ner kro­nor i verk­sam­he­ten. Det är till ho­nom klubbled­ning­en har vänt sig för att för­stär­ka la­get och fyl­la på klubb­kas­san. Ut­an Per Olof ha­de tro­ligt­vis in­te Mat­ti­as Ri­to­la (Ejen­dals be­ta­la­de sign on-bonu­sen på 3 mil­jo­ner), Pelle Prestberg och Ed Bel­four spe­lat för Lek­sand. Fa­mil­je­fö­re­ta­get äger namn­rät­tig­he­ter­na till are­nor­na i bå­de Lek­sand och Mo­ra. Te­ge­ra och Ja­las är, om nå­gon und­rar, skydds­hands­kar och skydds­kor som in­går i Ejen­dals sor­ti­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.