EFTERMIDDAG

15: 00

Lev i nuet - - Hälsa Mindfulness I Vardagen -

Ställ in en på­min­nel­se

I många tra­di­tio­ner an­vänds kloc­kor som på­min­nel­ser för att för­sik­tigt kom­ma till­ba­ka till nu­et. En te­le­fons åter­kom­man­de pling och vib­ra­tio­ner kan va­ra dis­tra­he­ran­de, men att stäl­la in en en­kel på­min­nel­se (el­ler nå­gon an­nan typ av alarm el­ler ljud) är ett smart och ef­fek­tivt sätt att av­bry­ta dig själv och le­da till­ba­ka upp­märk­sam­he­ten till nu­et. Se på det som rätt slags digital dis­trak­tion.

Din telefon har gott om lju­dal­ter­na­tiv, men det finns ock­så ap­par för mind­ful­ness-ljud. De är ut­for­ma­de för att lju­da slump­mäs­sigt el­ler en­ligt sche­ma­lag­da in­ter­val­ler un­der he­la da­gen. Mind­ful­ness Bell (för ip­ho­ne) och Mind­bell (för Andro­id) bju­der på ljud som tra­di­tio­nel­la ti­be­tans­ka sjung­an­de skå­lar.

När vi ar­be­tar på vå­ra da­to­rer är vi helt för­sjunk­na i vårt jobb och vi glöm­mer att ha kon­takt med oss själ­va. När dip­pen på ef­ter­mid­da­gen är som värst kan tan­kar­na vand­ra iväg på ba­ra ett ögon­blick. In­nan du vet or­det av blädd­rar du plan­löst bland pap­per, smas­kar på nå­got sött el­ler lä­ser he­la do­ku­ment ut­an att ta in ett en­da ord.

Det bäs­ta sät­tet att över­vin­na dip­pen i ener­gi och fo­kus på ef­ter­mid­da­gen är att stäl­la in ett åter­kom­man­de alarm som hål­ler dig på rätt spår. Stan­na helt en­kelt upp när kloc­kan ring­er, ta någ­ra dju­pa an­de­tag för att släp­pa spän­ning­en i din kropp och lägg se­dan lugnt mär­ke till vad som hän­der om­kring dig. Ta in det du ser – lju­den, tan­kar­na, käns­lor­na. Vad hän­der inuti och ut­an­på dig? I det ögon­blic­ket har du en upp­gift – att bli mer med­ve­ten. Se­dan kan du an­vän­da den med­ve­ten­he­ten för att fort­sät­ta med din dag i ett till­stånd av mind­ful­ness.

”Det bäs­ta sät­tet att över­vin­na dip­pen på ef­ter­mid­da­gen är att stäl­la in ett åter­kom­man­de alarm.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.