2 För­vän­ta dig in­te att hit­ta ditt mål på en gång

Lev i nuet - - Hälsa Hitta Ditt Mål -

Ibland mås­te vi re­da ut vad vi in­te tyc­ker om att gö­ra för att ta re­da på vad vi fak­tiskt vill gö­ra. Nå­got så en­kelt som att ute­slu­ta sa­ker från vå­ra liv som in­te fun­ge­rar har en enorm ef­fekt. ”I vårt sam­häl­le är vi pro­gram­me­ra­de till att all­tid gö­ra”, sä­ger Ka­ren. ”Att ta dig tid för att få kon­takt med dig själv och tän­ka på vad du verk­li­gen vill är fak­tiskt väl­digt mål­med­ve­tet.” Ta dig tid att ta re­da på vad som verk­li­gen finns där, istäl­let för att kän­na att du di­rekt mås­te sva­ra nå­gon el­ler på nå­got.

PLAN Få in­te pa­nik om du in­te har en plan. Äg­na li­te tid åt dig själv istäl­let. Stäng av te­le­fo­nen. Läs en bok. Gå på en pro­me­nad. Sitt på ett café och tit­ta på män­ni­skor. Ibland är det myc­ket bätt­re att in­te gö­ra nå­got än att gö­ra fel sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.