An­sikt­s­yo­ga – av­slapp­nan­de och kul!

REDUCERAR RYNKOR OCH GER HYN NY LYSTER.

Lev i nuet - - Hälsa Skönhet -

Vi har 57 musk­ler i an­sik­tet och nac­ken som al­la bör trä­nas som res­ten av vår kropp. Här är tre skö­na öv­ning­ar som hjäl­per dig be­hål­la fo­kus.

Ugg­lan

Fuk­ta din hud. Pla­ce­ra di­na pek­fing­rar ovan­för di­na ögon­bryn, pa­ral­lellt med dem, och tum­mar­na på di­na kin­der. Dra nedåt med pek­fing­rar­na me­dan du hö­jer ögon­bry­nen och gör ögo­nen stör­re. Håll i två se­kun­der, slapp­na av och upp­re­pa tre gång­er.

Cirk­lar runt ögo­nen

Pla­ce­ra di­na lång­fing­rar där ögon­bry­nen bör­jar. Cir­ku­le­ra runt ögo­nen, följ bry­nens över­kant, un­der ögo­nen och över kind­be­nen. Fort­sätt till in­si­dan av ögonvrån. Upp­re­pa åt mot­satt håll.

Gi­raf­fen

Tit­ta rakt fram. Pla­ce­ra fing­rar­na högst upp på hal­sen och dra dem längs hal­sen me­dan du lu­tar hu­vu­det bak­åt. Gör det­ta tre gång­er. Pu­ta med un­der­läp­pen, pla­ce­ra fing­rar­na på nyc­kel­be­net. Rik­ta ha­kan upp­åt me­dan du drar mun­gi­por­na ner­åt. Håll kvar un­der fy­ra an­de­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.