Ut på stan

KRE­A­TIV IN­SPI­RA­TION

Lev i nuet - - In­spi­ra­tion Utom­hus - Foto: Am­ber-ro­se

En av Instagrams mest vär­de­ful­la egen­ska­per är att det ska­par ett com­mu­ni­ty – och ing­et går upp mot att mö­ta des­sa män­ni­skor i verk­li­ga li­vet. Konst­mäs­sor som SU­PER­MAR­KET - Stock­holm In­de­pen­dent Art fair (http:// www.su­per­mar­ketart­fair.com/), Af­for­dab­le Art Fair Stock­holm (https://affor­dable­art­fair. com/fairs/stock­holm) och MAR­KET (www. http://mar­ketart­fair.com/) är ful­la av Sve­ri­ges mest spän­nan­de kre­a­tö­rer. Att få chan­sen att pra­ta med dem och se de­ras fan­tas­tis­ka pro­duk­ter på nä­ra håll ger all­tid så myc­ket kre­a­tiv in­spi­ra­tion.

Att del­ta i de många oli­ka kon­fe­ren­ser och works­hops som ar­ran­ge­ras un­der året är ett an­nat sätt att kän­na sig som en del av en kre­a­tiv stam. En helg ny­li­gen på den kre­a­ti­va blogg­kon­fe­ren­sen Blog­tacu­lar (www.blog­tacu­lar.com) påmin­de mig om hur in­spi­re­rad jag kän­ner mig när jag får chan­sen att de­la idéer med en grupp män­ni­skor som al­la kän­ner pas­sion för sam­ma sak.

ING­ET VÄC­KER KRE­A­TI­VI­TET SOM ATT FAK­TISKT VA­RA PÅ PLAT­SER DÄR DET HÄN­DER SA­KER. GÅ TILL DES­SA PLAT­SER SOM SPRUD­LAR AV SKA­PAR­LUST OCH MÖT MÄN­NI­SKOR SOM KAN IN­SPI­RE­RA DIG ATT VA­RA KRE­A­TIV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.