THE LITT­LE BEACH HUT CO

Lev i nuet - - Resa Dolda Pärlor -

Mer­sea Is­land, Stor­bri­tan­ni­en PAS­SAR: Nostal­gi vid kus­ten FRÅN: 600 kr/dag

www.the­litt­le­be­ach­hutcom­pa­ny.co.uk

Om du miss­tän­ker att en hel helg i ett kom­pakt hus kom­mer att dri­va din fa­milj till ga­len­skap kan du istäl­let pro­va på det över da­gen i en av The Litt­le Beach Hut Com­pa­nys strand­hyd­dor på Mer­sea Is­land, strax ut­an­för kus­ten vid Es­sex, Eng­land.

Öbor­na och vän­ner­na Ja­ne Ash­mo­re och Jay­ne Ey­ers äger stäl­let och de fem strand­hyd­dor­na är kär­leks­fullt re­no­ve­ra­de med färg­gla­da, shab­by-chic in­spi­re­ra­de de­tal­jer. Al­la har ett be­kvämt kök med hand­fat och gasspis, och al­la är ut­rus­ta­de med vat­ten­ko­ka­re, fil­tar, sol­sto­lar, vind­skydd och allt du kan be­hö­va för en dag vid ha­vet.

Välj nå­gon av de stör­re hyt­ter­na Bet­ty och Per­cy, som rym­mer åt­ta per­so­ner, el­ler pro­va Win­nie, Kit­ty och Ber­tie. Al­la har en sär­skild ret­ro-käns­la och lig­ger ut­sprid­da på stran­den. De är in­te lämp­li­ga för över­natt­ning­ar men kan bo­kas i fle­ra da­gar, vil­ket ger dig en per­fekt bas för att ut­fors­ka öns na­tur­re­ser­vat och sand­strän­der. Glöm in­te att sma­ka de lo­ka­la ost­ro­nen me­dan du är där!

Ja­ne och Jay­ne sam­ar­be­tar ock­så med den lo­ka­la ca­te­ring­fir­man Pu­re (som ägs av koc­ken Min Poo­le, vars CV in­ne­hål­ler se­jou­rer på Miche­lin­be­lö­na­de re­stau­rang­er) för att kun­na er­bju­da gäs­ter­na en ut­sökt me­ny av pick­nick, lunch och söt­sa­ker. Vi tar en te med gräd­de, tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.