MITT YOGALIV Vår yo­gi Char­le­ne Lim in­spi­re­rar med se­nas­te tren­der­na in­om yoga.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

HEJ! Jag he­ter Char­le­ne och är yo­gi, hust­ru, mat­te till kat­ter­na Fal­co och Char­les, och grun­da­re av Tri­ka Yoga – min lugna, av­slapp­na­de, lju­sa yo­gastu­dio i hjär­tat av Bri­stol i Stor­bri­tan­ni­en. I den­na ar­ti­kel de­lar jag med mig li­te om mig själv och min värld av yoga, in­spi­ra­tion, per­son­li­ga miss­lyc­kan­den och hur jag im­ple­men­te­rar mitt ut­ö­van­de i vardagen. Här hyl­lar jag vän­skap, sol­sken, yoga bort­om mat­tan och en smar­rig frukost-smoot­hie.

Nu li­der vin­tern snart mot sitt slut – och vär­men loc­kar ut män­ni­skor. Na­tu­ren slår snart ut i vackra blom­mor och det är skönt att gå från att ha hu­vu­det ner­böjt un­der den gråa vin­tern och till att tit­ta upp och väl­kom­na vår­so­len.

Da­gar­na blir läng­re på vå­ren och jag an­pas­sar min dag­li­ga ru­tin ef­ter det. Var­je mor­gon drar jag upp per­si­en­ner­na med mer po­si­ti­vi­tet och möts av en ljus him­mel. Jag gör min mor­gondryck och stäl­ler mig på min yo­ga­mat­ta för li­te trä­ning in­nan jag bör­jar job­bet på Tri­ka Yoga, min stu­dio i Bri­stol. Även jag käm­par ibland med mor­go­nens förs­ta sol­häls­ning, så gör de lju­sa­re da­gar­na verk­li­gen skill­nad. Den po­si­ti­va käns­lan åter­speglas i hu­mö­ret hos ele­ver­na och vän­ner­na som kom­mer till stu­di­on. Män­ni­skor kom­mer in med lät­ta steg tack va­re so­len.

Se­dan jag öpp­na­de stu­di­on i fjol har an­ta­let män­ni­skor jag bryr mig om fler­dubb­lats. Det är en väl­sig­nel­se att nya ele­ver kän­ner sig till­freds med att de­la sin tid och ut­ö­van­de – nå­got som är en myc­ket per­son­lig upp­le­vel­se – med mig. Den­na re­sa som går ut på att upp­le­va och växa till­sam­mans är verk­li­gen hjär­tat i det jag gör. Att de­la med mig av sa­ker jag lär mig är en så vik­tig del av min yoga.

LI­VET HAND­LAR OM FÖRÄNDRING, UT­VECK­LING, UPPTÄCKTER, RÖRELSE, FÖRVANDLING – EXPANDERA DIN SYN PÅ VAD SOM ÄR MÖJ­LIGT. Ca­ro­li­ne Adams

Jag har upp­täckt att man ock­så får ut myc­ket av att re­flek­te­ra över sig själv och sitt eget yo­gaut­ö­van­de, och av att de­la med sig, hjäl­pa och upp­munt­ra and­ra. Jag är myc­ket till­ba­kadra­gen och yo­gan har verk­li­gen hjälpt mig att öpp­na mig för män­ni­skor ge­nom åren. Med var­je per­son som kom­mer in i min cir­kel ökar min för­må­ga att äls­ka – nå­got jag trod­de att jag ha­de en gräns för.

Vi hör of­ta ut­tryc­ket ”ta yo­gan bort­om yo­ga­mat­tan”, allt­så att le­va med yo­gan i tan­kar­na i vårt dag­li­ga liv – det är där den rik­ti­ga yo­gan bör­jar. Hur kan vi ta det vi lär oss om oss själ­va och and­ra un­der vårt ut­ö­van­de och på­ver­ka män­ni­skor och si­tu­a­tio­ner runt oss på ett positivt sätt?

På tal om sa­ker som hän­der bort­om yo­ga­mat­tan – på sisto­ne har jag åter­upp­ta­git mi­na in­tres­sen ut­an­för yoga, i syn­ner­het mitt fo­to­gra­fe­ran­de. Fo­to­gra­fe­ring är re­dan en vik­tig del av Tri­kas dag­li­ga drift, men jag har ock­så hit­tat tid att do­ku­men­te­ra mi­na da­gar ge­nom bil­der av mi­na minnen. Jag nju­ter av att fånga vär­de­ful­la stun­der när de äger rum. En viss blick i min part­ners ögon, mi­na kat­ter som la­tar sig i so­len, den vackra mor­gon­him­len när so­len går upp över ham­nen...

Ta dig tid att åter­kny­ta kon­tak­ten med dig själv, med de sa­ker du äls­kar djupt och med allt och al­la om­kring dig. Des­sa stun­der är all­tid vär­de­ful­la.

LÅT OSS VA­RA TACK­SAM­MA FÖR MÄN­NI­SKOR SOM GÖR OSS GLA­DA – DE ÄR FÖRTJUSANDE TRÄDGÅRDSMÄSTARE SOM FÅR VÅ­RA SJÄ­LAR ATT BLOMSTRA. Mar­cel Proust

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.