AVSKÄRMA DIG Släpp din di­gi­ta­la snut­te­filt och in­spi­re­ras av sa­ker ut­om­hus!

Kän­ner du att din kreativitet häm­mas av di­na tek­nik­pry­lar? För­sök släp­pa din di­gi­ta­la snut­te­filt.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Cath De­an / Il­lust­ra­tion: Ma­til­da Smith

Jag har pre­cis kom­mit till­ba­ka från en lång­helg vid kus­ten i Cor­nish där jag bod­de i en li­ten stu­ga fle­ra kilo­me­ter från allt. Den lil­la vild­mar­ken ha­de allt vi be­hö­ver för en av­kopp­lan­de helg – fan­tas­tis­ka vy­er, få­gel­kvit­ter ge­nom fönst­ret på morgonen… allt för­u­tom bra in­ter­netupp­kopp­ling.

Det var un­ge­fär li­ka lätt att få 3G-sig­nal på lands­byg­den som att lyc­kas med en piz­za i ve­dug­nen ut­an­för stu­gan (det är en an­nan histo­ria). Jag fick där­för, in­te helt fri­vil­ligt, nöja mig med fy­ra nät­ter ut­an smartp­ho­ne-an­vän­dan­de.

Att tving­as va­ra ut­an min telefon för­stärk­te in­te ba­ra mi­na va­ga skuld­käns­lor över att jag läg­ger allt­för myc­ket tid på att tit­ta på mo­bi­len, det fick mig ock­så att in­se hur of­ta jag öpp­nar bild-ap­par som Pin­te­rest och Instagram. Det slog mig att de har för­vand­lats från att va­ra ap­par jag tittar på då och då till att bli min främs­ta käl­la till kre­a­tiv in­spi­ra­tion. När det gäl­ler en pas­sion som hant­verk, som hand­lar om gläd­jen i att gö­ra nå­got för hand, känns det in­te rätt att min skärm är den förs­ta plats jag vän­der mig till när jag kört fast och be­hö­ver in­spi­ra­tion.

Jag av­fär­dar in­te des­sa ap­par – de har re­vo­lu­tio­ne­rat ar­be­tet i den kre­a­ti­va in­du­strin. Det har ald­rig va­rit lät­ta­re att få kon­takt med kre­a­tö­rer som ska­par in­spi­re­ran­de pro­jekt, och hash­tags som #mol­li­e­ma­kers, #mar­ch­me­ett­he­ma­ker och # 100day­pro­ject in­ne­bär att du en­kelt kan hit­ta and­ra kre­a­ti­va som vill de­la idéer och in­spi­re­ra varand­ra.

Spe­ci­ellt Instagram är så myc­ket mer än ba­ra en platt­form för bild­del­ning – det är ett com­mu­ni­ty av li­ka­sin­na­de kre­a­tö­rer som er­bju­der stöd och råd. Att kun­na nå ut och kun­na hit­ta min kre­a­ti­va grupp med ba­ra ett knapp­tryck är nå­got jag in­te kan tän­ka mig att va­ra ut­an. Men finns det risk med att all­ting är så lät­till­gäng­ligt? Kan det slu­ta med att vå­ra kre­a­ti­va in­stink­ter kvävs? Oav­sett hur in­spi­re­ran­de du tyc­ker att Instagram är blir det lätt att an­vän­da det som ett sätt att jäm­fö­ra dig med and­ra kre­a­tö­rer och kän­na dig otill­räck­lig. Oav­sett om de läg­ger upp bätt­re bil­der, är mer in­no­va­ti­va kre­a­tö­rer el­ler helt en­kelt har mer tid för kreativitet, kän­ner jag mig of­ta li­te till­plat­tad när jag ser and­ras fan­tas­tis­ka verk. Jag kan in­te va­ra den en­da med en släng av vir­tu­ellt bluff­syndrom.

Är det dags att läg­ga ner vå­ra te­le­fo­ner och åter­gå till den verk­li­ga värl­den för att fin­na in­spi­ra­tion? In­te ba­ra från vå­ra skär­mar, ut­an från det rik­ti­ga li­vet och kon­kre­ta upp­le­vel­ser? Min upp­le­vel­se i den wi­fi-fria vild­mar­ken fick mig att und­ra en sak: var finns de fy­sis­ka plat­ser­na jag vän­der mig till när jag vill väc­ka min kreativitet och hur kan jag ut­nytt­ja dem mer?

Det finns eve­ne­mang, mäs­sor och sho­wer (vänd blad för att se någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta loppmarknader). Du kan ock­så spen­de­ra tid ut­om­hus, det kan va­ra en vand­ring el­ler att tit­ta på tid­vatt­net – det­ta ger mig all­tid möj­lig­het att sak­ta ner, ren­sa mitt hu­vud och att närma mig kre­a­ti­va ut­ma­ning­ar från en ny syn­vin­kel. Den bok­stav­li­ga be­ty­del­sen av ”in­spi­ra­tion” är att an­das in, na­tu­ren ger oss en chans att gö­ra det. Vi får ny, frisk luft som tys­tar sur­ret i vå­ra hjär­nor och tän­der en gnis­ta i vårt kre­a­ti­va flyt.

Det är in­te all­tid lätt att kom­ma bort, men jag för­sö­ker sak­ta ner och fin­na still­het i min dag­li­ga ru­tin. Jag hit­tar of­ta lös­ning­ar på kre­a­ti­va ut­ma­ning­ar un­der en yoga­­klass un­der lun­chen, en gång i vec­kan. När jag tar mig tid och lå­ter mi­na tan­kar svä­va fritt ut­an att käm­pa emot dem sti­ger of­ta en lös­ning till ytan. Tänk dig vad al­la skul­le kun­na upp­nå om vi ba­ra me­di­te­ra­de hälf­ten av al­la de mi­nu­ter som vi läg­ger på Instagram var­je dag, el­ler om vi ba­ra skul­le nju­ta av att tit­ta ut ge­nom föns­t­ret istäl­let för att stir­ra på en skärm. Så gå ut­om­hus el­ler gå in i dig själv, men flyt­ta dig från skär­men och hit­ta nå­got nytt som in­spi­re­rar dig. Vad du än gör, lägg in­te upp det på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.