VÄXTERNAS KRAFT Vi ut­fors­kar över­gång­en till växt­ba­se­rad kost.

Ex­per­ter lovor­dar för­de­lar­na me­dan blog­ga­re, kän­di­sar, och även id­rot­ta­re bör­jar anam­ma en mer häl­so­sam kost – är det dags för oss al­la att väl­kom­na ve­ge­ta­riskt?

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Yvet­te Stre­e­ter

Cle­an ea­ting och pa­leo? Det var för­ra sä­song­ens trender. Nu hand­lar det om växt­ba­se­rad kost – en na­tur­lig, mer med­ve­ten in­ställ­ning till livs­me­dels­kon­sum­tion – som kän­di­sar, stor­mark­na­der och till och med vi, den van­li­ga ci­vil­be­folk­ning­en, in­te kan få nog av.

Växtbaserade livs­me­del är i prin­cip al­la livs­me­del som in­te är ani­ma­lis­ka, till ex­em­pel korn, balj­väx­ter, nöt­ter, frön, rot­knöl, grön­sa­ker och frukt. En växt­ba­se­rad kost­håll­ning fo­ku­se­rar på att äta des­sa livs­me­del re­na, el­ler mi­ni­malt be­ar­be­ta­de, me­dan raf­fi­ne­ra­de livs­me­del som vitt mjöl, soc­ker och ol­ja ute­sluts.

Vi snac­kar in­te om en oänd­lig me­ny med oin­spi­re­ran­de sal­lads­skå­lar ful­la med vis­sen sal­lad – tänk mer i stil med ut­sökt, mät­tan­de cur­ry, risot­to och chi­li. Om du tyc­ker om sal­lad kan du pro­va en pro­te­in­fylld Budd­ha-bowl med söt­po­ta­tis, avo­ka­do, qui­noa och mas­sor av färs­ka, färg­gla­da grön­sa­ker.

Vid en förs­ta an­blick kan en växt­ba­se­rad di­et ver­ka gans­ka lik ve­ga­nism, bå­da väl­jer bort kött, me­je­ri­pro­duk­ter och ägg men de är in­te nöd­vän­digt­vis sam­ma sak. Som en all­män re­gel ten­de­rar ve­ga­nism va­ra ett etiskt livsstilsval som drivs av en oro för dju­rens väl­be­fin­nan­de. Dess­utom finns det gott om ve­ga­ner som in­te und­vi­ker be­ar­be­ta­de livs­me­del.

Många ve­gans­ka rät­ter, från ham­bur­ga­re till fre­aks­ha­kes, lik­nar si­na ic­ke­ve­gans­ka mot­sva­rig­he­ter, och vi­sar att det in­te mås­te va­ra nyt­tigt att le­va etiskt.

I slutän­dan är det häl­so­a­spek­ten som bi­drar till att en växt­ba­se­rad kost­håll­ning har ökat myc­ket i po­pu­la­ri­tet. Att väl­ja bort be­ar­be­ta­de, fe­ta och sö­ta livs­me­del hjäl­per dig att tap­pa någ­ra ki­lo, men växt­ba­se­rad kost­håll­ning är in­te av­sedd som en snabb väg till vikt­minsk­ning. Det är ett livsstilsval som för­bätt­rar det över­gri­pan­de väl­be­fin­nan­det. Fak­tum är att forsk­ning vi­sar att en minsk­ning av ani­ma­lis­ka pro­te­i­ner i kos­ten in­te ba­ra hjäl­per till att fö­re­byg­ga can­cer och sän­ka blod­tryc­ket, det kan till och med bo­ta hjärt­sjuk­dom.

I do­ku­men­tä­ren Forks Over Kni­ves, un­der­sö­ker och be­vi­sar den ame­ri­kans­ka lä­ka­ren Cald­well Es­sel­styn och T. Co­lin Camp­bell, pro­fes­sor i nä­rings­bi­o­ke­mi, den­na spe­ci­fi­ka slut­sats. Do­ku­men­tä­ren vi­sar ock­så hur en växt­ba­se­rad kost kan kon­trol­le­ra och bo­ta and­ra sjuk­do­mar, som typ 2-di­a­be­tes. Det finns ock­så en mängd ve­ten­skap­li­ga- och uni­ver­si­tets­stu­di­er som fast­slår de sto­ra häl­so­för­de­lar­na med växt­ba­se­rad kost.

Om aka­de­mis­ka tid­skrif­ter in­te fal­ler dig i sma­ken kanske du blir över­ta­lad av de som im­ple­men­te­rar kost­håll­ning­en, som skå­de­spe­lers­kan Ali­cia Sil­versto­ne. Hon sä­ger att hen­nes växtbaserade kost­håll­ning har för­bätt­rat hen­nes häl­sa. ”När jag blev ve­gan tap­pa­de jag de ki­lon jag vil­le bli av med, mi­na nag­lar blev star­ka­re och min hud gläns­te”, be­rät­tar hon. ”Jag mår bra och jag ser bätt­re ut.”

Hen­nes Hol­ly­wood-kol­le­ga Li­am Hemsworth sä­ger att det ”in­te finns nå­got ne­ga­tivt” med en växt­ba­se­rad kost. ”Jag kän­ner mig ba­ra po­si­tiv, bå­de psy­kiskt och fy­siskt”, be­rät­ta­de han i tid­ning­en Men’s Fit­ness. Su­per­mo­del­len Gi­se­le Bündchen är en an­nan fö­re­språ­ka­re. Hen­nes man, Tom Bra­dy, tac­kar pa­rets kost­håll­ning för sin fram­gångs­ri­ka kar­riär som quar­ter­back i New Eng­land Pat­ri­ots.

Om du är re­do för att bör­ja med en växt­ba­se­rad kost­håll­ning und­rar du kanske hur bör­jar i prak­ti­ken. De fles­ta av oss är trots allt in­te väl­sig­na­de med en per­son­lig kock.

Cal­ga­ry Avan­si­no, för­fat­ta­re till Keep It Re­al och re­dak­tör på brit­tis­ka Vo­gue, sä­ger att det är enkla­re än du tror. ”Det hand­lar ba­ra om att hit­ta sätt att läg­ga till fler väx­ter vid var­je till­fäl­le”, sä­ger hon. Cal­ga­ry har gott om re­cept i sin bok och på sin blogg (www.cal­ga­rya­van­si­no.com) för att kom­ma igång, från fylld söt­po­ta­tis och ve­gan­la­sag­ne till avo­ka­do på rostat bröd – brunchrät­ten som tycks va­ra över­allt nu.

Cal­ga­ry re­kom­men­de­rar att man grad­vis över­går till växt­ba­se­rad kost. ”Vi ska ab­so­lut in­te se en häl­so­sam livs­stil som ett stort hin­der som mås­te över­vin­nas på en gång”, sä­ger hon. ”Det bäs­ta sät­tet är att gö­ra många små för­änd­ring­ar, kanske en i vec­kan, som suc­ces­sivt re­sul­te­rar i sto­ra skill­na­der.”

Kam­pan­jer som kött­fri mån­dag, vars syf­te är att få folk att pro­va på ve­ge­ta­risk mat, är ett bra sätt att bör­ja på. ”Om du

äter kött re­gel­bun­det kan

du gö­ra om det till en si­do­rätt istäl­let för hu­vud­rätt”, fö­re­slår Cal­ga­ry.

Cal­ga­ry för­kla­rar att det till och med räc­ker att ba­ra ta med någ­ra växtbaserade mål­ti­der i din nu­va­ran­de kost­håll­ning för att mär­ka re­sul­tat. ”Att äta mer ’rik­tig’ mat gör att du kän­ner dig mer le­van­de, mer ener­gisk och mer ba­lan­se­rad. Vi mår bäst när vi äter de livs­me­del som vå­ra krop­par är av­sed­da att le­va på. Det är ba­ra lo­giskt.”

Den­na öka­de med­ve­ten­het om häl­so­sam kost har fått så myc­ket fart att till och med stor­mark­na­der främ­jar växt­ba­se­rad kost­håll­ning. För­sälj­ning­en av ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv öka­de trots allt med 20 pro­cent i Sve­ri­ge un­der 2017.

De­rek Sar­no, med­grun­da­re av Wic­ked He­alt­hy (www.wic­ked­he­alt­hy­food.com) var glad över att job­ba med att gö­ra växt­ba­se­rad kost mer till­gäng­lig för kun­der. Sar­no är en självut­nämnd ”ku­li­na­risk nin­ja” och in­spi­re­rar män­ni­skor till att äta mind­re kött och le­va häl­so­sam­ma­re. Hans cham­pin­jon­fral­lor vi­sar att kött­fria mål­ti­der ock­så kan va­ra fan­tas­tiskt go­da. De fles­ta snabb­mats­re­stau­rang­er er­kän­ner ock­så ef­ter­frå­gan på ve­ge­ta­risk kost och er­bju­der of­ta ett ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv.

Många by­ter in­te till växt­ba­se­rad kost ba­ra för häl­sans skull, det hand­lar ock­så om mil­jö­med­ve­ten­het. För­fat­ta­ren och fo­to­gra­fen Jes­si­ca Pre­scott anam­mar det­ta syn­sätt. ”Jag fat­tar be­slut som gör minst ska­da,” sä­ger hon.

För Jes­si­ca var det en ökad med­ve­ten­het om vil­ka ef­fek­ter ani­ma­liskt jord­bruk har på vår pla­net och dess in­vå­na­re som gjor­de det växtbaserade va­let up­pen­bart för hen­ne. Jes­si­ca de­lar med sig av si­na re­cept och sin re­sa på www.who­ly­good­ness.com, i ett för­sök att in­spi­re­ra and­ra. ”Var­je dag för­und­ras jag över den­na otro­li­ga pla­net och de vackra och läck­ra sa­ker som väx­er här. Tit­ta på ber­gen, väx­ter­na och dju­ren – vi är så lyck­ligt lot­ta­de över att va­ra här.”

Så hur hjäl­per en växt­­ba­se­rad livs­stil pla­ne­ten? Den ani­ma­lis­ka jord­bruks­in­du­strin är en tung på­frest­ning på mil­jön. Det krävs un­ge­fär 100 gång­er mer vat­ten för att pro­du­ce­ra ett halvt ki­lo ani­ma­liskt pro­te­in än ett halvt ki­lo pro­te­in från spann­mål. Näs­tan en tred­je­del av jord­bruks­mar­ken an­vänds till be­tes­mar­ker för slakt­djur, vil­ket gör att kött­in­du­strin bi­drar till av­skog­ning ef­tersom mar­ken ren­sas för att gö­ra plats. Ge­nom att mins­ka din kon­sum­tion av ani­ma­lis­ka pro­duk­ter och öka ditt växtin­tag, spa­rar du på vat­ten, djur och väx­ter.

Att äta mind­re kött kan ock­så sän­ka ditt kol­di­ox­i­dav­tryck. FN:S livs­me­dels- och jord­bruks­or­ga­ni­sa­tion upp­skat­tar att bo­skaps­pro­duk­tio­nen sva­rar för 14,5 pro­cent av de glo­ba­la växt­hus­gas­ut­släp­pen me­dan me­ta­net från idiss­la­re ut­gör oro­an­de 37 pro­cent av jord­bru­kens ut­släpp av växt­hus­ga­ser.

Du vill hjäl­pa mil­jön sam­ti­digt som du för­bätt­rar ditt eget väl­be­fin­nan­de, men du vill in­te slu­ta äta di­na fa­vo­rit­mål­ti­der – lugn, det finns det gott om koc­kar och blog­ga­re som ba­nar vägen för dig.

”Gör många små för­änd­ring­ar, en i vec­kan, som suc­ces­sivt re­sul­te­rar i sto­ra skill­na­der.”

Ele­a­nor Brown star­ta­de sin blogg, Kind Sta­te of Mind (www.kind­sta­te­of­mind.com), för att vi­sa hur lätt och läc­ker växt­ba­se­rad kost är. ”Min kär­lek till mat och mat­lag­ning mo­ti­ve­ra­de mig att gö­ra ve­gans­ka va­ri­an­ter av gam­la fa­vo­ri­ter. Jag in­såg att jag kun­de åter­ska­pa myc­ket av det jag bru­ka­de äta”.

Ele­a­nor änd­ra­de sin kost­håll­ning främst av etis­ka skäl. ”En vän blev ve­gan och be­rät­ta­de om hur dju­ren in­om jord­bru­ket mår”, för­kla­rar hon. ”I bör­jan måd­de jag bra av att ve­ta att mi­na matvanor re­flek­te­ra­de mi­na vär­de­ring­ar. Allt ef­tersom må­na­der­na gick märk­te jag att jag sov bätt­re och att min hud och mat­smält­ning för­bätt­ra­des. Jag kän­ner mig myc­ket fris­ka­re.”

En växt­ba­se­rad kost­håll­ning upp­munt­rar till kreativitet i kö­ket istäl­let för be­gräns­ning­ar.

Ele­a­nor mot­be­vi­sar att ve­ge­ta­riskt be­ty­der trå­kigt ge­nom att laga re­cept som ve­gansk paj och ugns­ba­kad ve­gansk Ca­mem­bert. Hon vill gö­ra växt­ba­se­rad kost en­kel och lättupp­nå­e­lig. ”Jag la­gar of­ta en stor gry­ta grön­saks­stuv­ning i bör­jan av vec­kan, du kan dry­ga ut por­tio­ner­na med lin­ser, po­ta­tis­mos el­ler ris”, sä­ger hon. ”Min fa­vo­rit­mat är hem­la­gad klyft­po­ta­tis!”

En häl­so­sam­ma­re, mer mindful livs­stil som in­ne­bär att vi ser bätt­re ut, mår bätt­re, hjäl­per mil­jön och fort­fa­ran­de får äta klyft­po­ta­tis? Vi är med!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.