EN NY VAG SKOLJER OVER EU­RO­PA

Karls­son: Den sto­ra re­kord­sä­song­en har gett en kur­sänd­ring i stor­klub­bar­nas ti­tel­jakt

Ligabibeln - - Premier League - Kal­leKarls­son kal­le.karls­son@af­ton­bla­det.se

Ti­di­ga­re väg­de me­rit­lis­ta, namn och an­tal tit­lar tyngst.

Nu har spel­fi­lo­so­fi och för­må­ga att utveckla spe­la­re fått stör­re ut­rym­me i krav­spe­ci­fi­ka­tio­nen.

Vi ser en ny trend när Eu­ro­pas ­stor­klub­bar an­stäl­ler trä­na­re.

En van­lig dis­kus­sion för fy­ra–fem år se­dan när det blev ett trä­nar­jobb le­digt i en av Eu­ro­pas störs­ta klub­bar: ”Vil­ka kan ens få job­bet? Det var en­kelt att ringa in den ex­klu­si­va ska­ra som var ”fi­na nog” för des­sa tjäns­ter. Det hand­la­de ute­slu­tan­de om de störs­ta nam­nen: Gu­ar­di­o­la, An­ce­lot­ti, Mou­rin­ho, Klopp, ­Si­me­o­ne, van Gaal. De till­hör­de en sorts crè­me de la crè­me-en­semb­le som an­sågs ha det som kräv­des. I nå­got lä­ge kun­de man slänga in ­Hitz­f­eld, Hid­dink, Lip­pi, Weng­er, Bení­tez el­ler nya stjär­nor som Con­te el­ler Al­le­gri.

Bar­ce­lo­na har haft en röd tråd i sin verk­sam­het och häm­tat si­na trä­na­re in­ternt, le­da­re som am­mats av La Ma­si­as pass­ningstri­ang­lar, men and­ra sto­ra klub­bar har le­tat och re­kry­te­rat s­to­ra namn.

Väl­kän­da trä­na­re som gjort det, som vun­nit tit­lar och vars me­rit­lis­ta ”ga­ran­te­rar” nya fram­gång­ar.

Det har fun­nits plats för en och an­nan som gått ut­an­för ra­men, ex-stjär­nan med star­ka band till klub­ben (Zi­nedi­ne Zi­da­ne) el­ler den till­tänk­te arv­ta­ga­ren (Da­vid Moyes) som k­on­tak­ta­des och över­ty­ga­des av fö­re­gång­a­ren själv. Men of­tast var det tit­lar­na som skul­le mark­nads­fö­ras. An­ta­let bär­ga­de buck­lor gav man­dat hos spe­la­re, fans och me­dia. In­te vad trä­na­ren stod för el­ler vil­ka v­isio­ner den­ne ha­de. Det där har för­änd­rats.

Haft ett jobb – fick spar­ken

Den här som­ma­ren har en rad av Eu­ro­pas störs­ta klub­bar bytt trä­na­re. Ing­en av des­sa har sat­sat på de mest me­ri­te­ra­de trä­nar­na, en­da un­dan­ta­get är Na­po­li som plockat in Car­lo ­An­ce­lot­ti. De and­ra har satt upp en mer m­odern krav­pro­fil och ­le­tat en le­da­re som kan ge klub­ben och fan­sen vi­sio­ner.

I Re­al Madrid, där ett av pla­ne­tens all­ra mest pre­stige­fyll­da jobb blev le­digt när Zi­nedi­ne Zi­da­ne tac­ka­de för sig, har ­för­tro­en­det gått till Ju­len Lo­pete­gui. En­da gång­en span­jo­ren haft hu­vud­an­svar i en högs­ta­li­ga var i Por­to. Ef­ter 1,5 år på den pos­ten fick han spar­ken. Han har fått job­bet på Ber­nabéu tack va­re si­na fram­gång­ar med Spa­ni­ens lands­lag på oli­ka ni­vå­er, för sin le­dar­stil men även för att han står för en at­trak­tiv fotboll. Spa­ni­ens upp­vis­ning­ar i VM-kva­let fun­ge­ra­de som bäs­ta tänk­ba­ra re­klam för Lo­pete­gui.

På sam­ma sätt har Chel­sea loc­kats av tan­ken på att ha Mau­ri­zio Sar­ri på Stam­ford Bridge. Lon­don­la­get har vun­nit li­ga­tit­lar un­der si­na två se­nas­te trä­na­re Mou­rin­ho och Con­te, men bå­da har pri­o­ri­te­rat de­fen­siv or­ga­ni­sa­tion fram­för cham­pagne­fot­boll.

Nu har Ro­man Abra­mo­vitj häm­tat in Sar­ri från Na­po­li. Det är knap­past för att den 59-­åri­ge ita­li­e­na­ren bär med sig ett för­råd av trofé­er. Den sam­ling­en är näm­li­gen obe­fint­lig i Sar­ris fall. Men han har än­då va­rit en av kon­ti­nen­tens mest ef­ter­trak­ta­de trä­na­re tack va­re den h­än­fö­ran­de fotboll som hans Na­po­li pre­ste­rat.

Nå­got som ock­så har im­po­ne­rat fle­ra äga­re runt om i Eu­ro­pa: Mau­ri­zio Sar­ri har va­rit e­xtremt skick­lig på att utveckla det be­fint­li­ga ma­te­ri­a­let i stäl­let för att kö­pa dyrt. På det s­ät­tet har han tjä­nat in många hund­ra mil­jo­ner kro­nor till klub­bä­ga­ren i Na­po­li, Au­re­lio De Lau­ren­ti­is. Den egen­ska­pen hos trä­na­re, att för­vand­la en kol­bit till en di­a­mant, kan få stör­re och stör­re vikt fram­ö­ver ef­tersom många av dagens klub­bä­ga­re an­ting­en vill säl­ja klub­ben med vinst el­ler strä­var ef­ter ­eko­no­miskt håll­ba­ra mo­del­ler.

Är näs­ta stjär­na på trä­nar­him­len

Pa­ris SG, en av Eu­ro­pas mest köp­star­ka ­klub­bar, kopp­la­des ihop med en rad sto­ra t­rä­nar­namn un­der vin­tern. Men det blev ing­et av de störs­ta nam­nen. Re­dan i maj ­pre­sen­te­ra­de man Tho­mas Tuchel.

Tys­ken nåd­de ald­rig någ­ra stör­re ­fram­gång­ar i Dort­mund och fick spar­ken ef­ter två år. Men hans re­nom­mé tog in­te sär­skilt stor ska­da, ­ef­tersom han un­der se­jou­ren i BvB lyc­ka­des u­tveck­la unga spe­la­re som Pu­li­sic, Weigl, D­em­bé­lé, Bart­ra och Gu­er­rei­ro. Dess­utom står Tuchel för en lik­nan­de högin­ten­si­tets­fot­boll som gjort Jür­gen Klopp be­und­rad av en hel f­ot­bolls­värld. Att han är en skick­lig trä­na­re ­rå­der det inga tvi­vel om, det vi­sa­de han i Mainz. Ti­di­ga­re ha­de det in­te räckt he­la vä­gen till PSG, men nu är det Tuchel som ska max­i­me­ra of­fen­si­ven med Ney­mar och Mbap­pé.

I Ar­se­nal har Arsè­ne Weng­er läm­nat ef-

ter 22 år. Er­sät­ta­re blir Unai Eme­ry, som läm­nat PSG ef­ter två år där han miss­lyc­kats med må­let att ta klub­ben till Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­teln. Han vann vis­ser­li­gen li­gan i vå­ras (det ha­de va­rit svårt att miss­lyc­kas med tan­ke på PSG:s över­lägs­na trupp), men fram­för allt an­ses Eme­ry va­ra yt­terst kom­pe­tent tak­tiskt och han står för en of­fen­siv spe­lidé. I Bay­ern München har po­pu­lä­re le­gen­da­ren Jupp Heync­kes gått i pen­sion. För två år se­dan, när Gu­ar­di­o­la läm­nat, tog man den stor­trä­na­re som var till­gäng­lig (Car­lo An­ce­lot­ti). Nu fann man Heync­kes ef­ter­trä­da­re hos mit­ten­la­get Eintracht Frank­furt. Ni­ko Ko­vac tic­kar vis­ser­li­gen av en box, han har spe­lat för Bay­ern, och han har ta­git Frank­furt till två ra­ka cup­fi­na­ler, men Bay­ern-hi­e­rar­kin fast­na­de nog li­ka myc­ket för hans för­må­ga att få ut max i Frank­furt med ett dy­na­miskt 3– 5–2-sy­stem.

I Bun­de­s­li­ga hit­tar vi en an­nan re­kry­te­ring som an­das lång­sik­tig­het. RB Leip­zig, som

­aspi­re­rar på att bli en topp­klubb, har re­dan säk­rat Ju­li­an Na­gels­mann från 2019. 31-åring­en har gjort un­der­verk i Hof­fen­heim, men det är främst hans le­dar­skap, hans tak­tik och hans man-ma­na­ge­ment som har över­ty­gat de fles­ta av Eu­ro­pas klubb­che­fer att han är näs­ta ­stjär­na på trä­nar­him­len. Han har själv be­kräf­tat att han fick ett sam­tal från Re­al Madrid. Ut­an att ha vun­nit en en­da ti­tel.

Näs­ta he­ta trä­nar­namn från Tyskland kan bli Do­me­ni­co Te­desco. Han är 32 år, har in­te hel­ler va­rit i när­he­ten av nå­gon buck­la, men han har över­pre­ste­rat med ett ungt Schal­ke.

Nu dröm­mer fler

Eu­ro­pas störs­ta klub­bar har vid­gat si­na vy­er. Nu kan ”lap-top-trä­na­ren” som gjort ko­met­kar­riär få en snabb­väg till de ­he­tas­te job­ben. Men då mås­te den­ne kun­na v­isa

upp en at­trak­tiv fotboll och för­må­gan att för­bätt­ra den en­skil­da spe­la­ren. Vad har fram­kal­lat kur­sänd­ring­en? Pep Gu­ar­di­o­las fram­gång­ar i Man­ches­ter ­City har på­mint oss att:

1) Man kan vin­na en topp­li­ga ge­nom att spe­la kort­pass­nings­fot­boll med spe­la­re som ­in­te är fost­ra­de i en och sam­ma aka­de­mi.

2) Det är möj­ligt att fak­tiskt utveckla den trupp man för­fo­gar över. Ef­fek­ten av Man­ches­ter Ci­tys re­kord­sä­song blir att and­ra dröm­mer om att gö­ra nå­got lik­nan­de. Och då be­hö­ver klub­bar re­vi­de­ra sin krav­spe­ci­fi­ka­tion när man le­tar trä­na­re. En Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel från 00-ta­let ser snyggt ut i cv:t och det ger nå­got slags för­tro­en­de­ka­pi­tal, men det ger in­te au­to­ma­tiskt bätt­re spe­lar­ut­veck­ling tio år se­na­re.

Klub­bar­na har in­sett det. Det ska bli så spän­nan­de att föl­ja den nya trä­nar­vå­gen som ­sköl­jer över Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.