PRE­MI­ER LE­A­GUE – FORT­FA­RAN­DE ÖVERLÄGSET STÖRST OCH RI­KAST

Här är siff­ror­na som vi­sar eng­els­ka li­gans to­ta­la do­mi­nans

Ligabibeln - - Premier League - Gö­ran Bo­lin

Pre­mi­er Le­a­gue. Bäst? Nja. Vack­rast? Tja, det är upp till be­trak­ta­ren. Störst? Her­re­gud JA!

Men hur länge till?

1992 be­stäm­de sig klub­bar­na i då­va­ran­de First Di­vi­sion för att läm­na 96-åri­ga Foot­ball Le­a­gue för att bil­da FA Pre­mi­er Le­a­gue. Med hjälp av luk­ra­ti­va tv-rät­tig­he­ter blev Pre­mi­er Le­a­gue snabbt en braksuc­cé och är i dag värl­dens mest po­pu­lä­ra li­ga, oav­sett sport.

Om det finns moln på Pre­mi­er Le­a­gue-him­len? Jodå.

Tid­ning­en The Gu­ar­di­an har upp­märk­sam­mat det fak­tum att eng­els­ka pu­bar käm­par i mot­vind för att täc­ka allt hög­re tv-abon­ne­mangs­kost­na­der från Sky Sports och BT Sport, som äger tvrät­tig­he­ter­na. Det blir in­te enkla­re av att tit­tar­siff­ror­na fak­tiskt sjun­ker.

Sen är frå­gan hur länge sup­port­rar­na stäl­ler upp på att be­ta­la för allt dy­ra­re abon­ne­mang. Än så länge är fan­sen tål­mo­di­ga, men det kan för­stås för­änd­ras.

Av­gå­en­de Ar­se­nal-ma­na­gern Arsè­ne Weng­er pe­kar i in­ter­vju­er på en an­nan fak­tor som möj­li­gen kan ho­ta Pre­mi­er Le­a­gues sta­tus:

Weng­er sä­ger att Cham­pi­ons Le­a­gue i dess nu­va­ran­de form in­te ge­ne­re­rar till­räck­ligt med peng­ar, och miss­tän­ker att de störs­ta klub­bar­na i Eu­ro­pa um­gås med tan­ken på att star­ta egen li­ga med spel­da­gar un­der hel­ger­na – ett klart hot mot de klas­sis­ka Pre­mi­er Le­a­gue-hel­ger­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.