REDO FÖR ETT UTBROTT

Kap­pe­lin: Ita­li­en bubb­lar och py­ser och ry­ker och svet­tas

Ligabibeln - - Premier League - Kristi­naKap­pe­lin sport@af­ton­bla­det.se

CAPRI. Det drö­jer ba­ra en helt kort stund ef­ter att jag har satt mig ner på café­et, in­nan ky­pa­ren kom­mer in med min cappuc­ci­no.

CR7, står det med cho­kladsås i den skum­ma­de mjöl­ken.

Man skul­le kun­na tro att jag be­fann mig ­ut­an­för Ju­ven­tus Sta­di­um i Tu­rin, men jag ­sit­ter på pi­az­zet­tan i Capri. Beyon­cé är nå­gon­stans i när­he­ten med Jay-Z, för att in­te ta­la om al­la and­ra mer el­ler mind­re oupp­nå­e­li­ga ce­leb­ri­te­ter som be­fol­kar pa­ra­di­sön så här års. Men ing­en, verk­li­gen ing­en, skul­le ge upp­hov till en så­dan tsu­na­mi som Cristi­a­no Ro­nal­do om han dök upp på en lyxy­acht här på red­den.

Un­der en som­mar när ita­li­e­nar­na har gjort sitt bäs­ta för att för­tränga att ”gli az­zur­ri” ­fak­tiskt in­te var med i VM, har Ju­ven­tus gett he­la lan­det en skim­ran­de gå­va. Det är som när Na­po­li köp­te Ma­ra­do­na. Se­rie A räk­nas, för förs­ta gång­en på oer­hört länge. Jag har hört ly­ris­ka in­te­risti, ro­ma­nisti, mi­la­nisti. Jag t­rod­de ald­rig att jag skul­le hö­ra mig själv ­sä­ga det­ta, men nu gör jag det: Tack Ju­ven­tus!

En film man läng­tar ef­ter

Rätt ska va­ra rätt, även i fot­bolls­sam­man­hang. Ju­ven­tus har fått värl­dens bäs­ta fot­bolls­spe­la­re att väl­ja Ita­li­en som spel­plan. F­öre­ställ er upp­stån­del­sen i Frosi­no­ne, 45 000 sjä­lar på vi­schan syd­öst om Rom när CR7 drar in på den lo­ka­la sta­di­on med sitt­plats för 16 000. Det är en film man läng­tar ef­ter att få se. För att in­te ta­la om kraft­mät­ning­ar­na m­el­lan Ju­ven­tus och de and­ra ita­li­ens­ka stor- klub­bar­na. Vil­ken vi­ta­mi­nin­jek­tion! Vil­ket drag­plås­ter till are­nor­na! Det bubb­lar och py­ser och ry­ker och b­lö­der och svet­tas och byg­ger upp till vul­kan­ut­brott i il cal­cio sä­song­en 2018/19. Ro­nal­dos in­tåg har väckt mer än en slum­ran­de klubb­pre­si­dent. Det finns näm­li­gen ba­ra två sätt att ­be­mö­ta den­na nya si­tu­a­tion.

An­ting­en sät­ter man sig ner och ”grå­ter på sig”, som det ita­li­ens­ka ut­tryc­ket ly­der.

El­ler ock­så blir man för­ban­nad och re­a­ge­rar.

De som gnäl­ler över att Ro­nal­do för­stör styr­ke­för­hål­lan­den i Se­rie A glöm­mer att ­Ju­ven­tus re­dan har vun­nit li­gan sju år i följd. Det en­da smyc­ke den ny­gam­la* da­men sak­nar är Cham­pi­ons Le­a­gue-trofén och chan­ser­na att ta hem den blir onek­li­gen stör­re nu. Men i li­gan kan fort­fa­ran­de all­ting hän­da. Na­po­li har änt­li­gen sat­sat på en rik­tig stjärn­trä­na­re. Car­let­to An­ce­lot­ti har fler trofé­er som här­fö­ra­re, än Ro­nal­do har som spe­la­re. Han har dess­utom en ut­märkt, sam­spe­lad grupp att ar­be­ta med, från det så kal­la­de ban­da bassot­to (Cal­le­jon-Mer­tensIn­sig­ne) till Mi­lik, som har chan­sen att kom­ma igen or­dent­ligt i höst. I den nya trö­jan döl­jer sig en ry­tan­de pan­ter i ett geo­met­riskt ljus­blått möns­ter. Na­po­li an­tar ut­ma­ning­en.

Det gör In­ter ock­så. Klub­ben ­hål­ler på att för­vand­las till ”litt­le Cro­a­tia” om Bro­zo­vic och Pe­ri­sic verk­li­gen får för­stärk­ning av Si­me Vr­salj­ko. En an­nan som har kun­nat an­vän­da VM som skylt­föns­ter är Ro­bin Ol­sen. Han ge­nom­går för­mod­li­gen en rik­tig kul­tur­chock nu. Men vil­ken ut­ma­ning och så spän­nan­de det blir med en svensk i världs­klass i Se­rie A!

I hän­der­na på en hedge­fond

Ro­nal­dos in­tåg i Ju­ven­tus har ock­så fri­gjort nyc­kel­spe­la­re som kom­mer att lyck­lig­gö­ra and­ra klub­bar. Hi­gu­ain för­vän­tas gå till ­Mi­lan till­sam­mans med Cal­da­rar, i ut­byte mot Bonuc­ci som åter­vän­der till Ju­ven­tus. Mi­lan är nu i hän­der­na på den ame­ri­kans­ka hedge­fon­den El­li­ott, en ”pant” se­dan den skum­me ki­ne­sis­ka äga­ren Yong­hong Li in­te har kla­rat att be­ta­la till­ba­ka si­na skul­der. Det lå­ter kanske in­te som en höj­da­re, men det är ofant­ligt myc­ket bätt­re för klub­ben. Ny pre­si­dent är Pa­o­lo Sca­ro­ni, en känd ita­li­ensk ma­na­ger med järn­hand och gott ryk­te. På det här sät­tet får Mi­lan änt­li­gen en nystart. I skri­van­de stund finns det för öv­rigt tid kvar till nya af­fä­rer och över­ens­kom­mel­ser. ­Kanske kö­per Na­po­li fak­tiskt Ben­ze­ma och In­ter ha­lar in Vi­dal. Och kanske fin­ner Ro­ma en ny lös­ning i Bay­erns an­fal­la­re Le­on Bai­ley, ef­ter att ha bli­vit blåsta på Mal­com i ­sista mi­nu­ten.

Det vå­ras för il cal­cio, fast hös­ten nal­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.