SEX SNAB­BA FRÅ­GOR TILL WATFORDSVENSKARNA PON­TUS OCH KEN

Ligabibeln - - Premier League -

Pon­tus Dahl­berg

Vem är den bäs­te spe­la­re i Pre­mi­er Le­a­gue?

– Ska jag sä­ga en blir det Eden Ha­zard. Han är väl­digt tek­nisk, kan ut­ma­na och gö­ra sin gub­be. Och har va­rit väl­digt bra i många år.

Vil­ken are­na ser du mest fram emot att spe­la på?

– Det finns så många coo­la och sto­ra, men ska jag väl­ja en så ha­de det va­rit väl­digt otro­ligt häf­tigt att spe­la på Man­ches­ter Ci­tys are­na.

Hur går det för Wat­ford i år?

– Öv­re hal­van, ut­an att näm­na pre­cis pla­ce­ring. Jag tror att det finns kva­li­te­ter för att slu­ta på öv­re hal­van ab­so­lut.

Vi har många bra spe­la­re, många spe­la­re som kon­kur­re­rar om plat­ser­na. Det gyn­nar la­get. Vil­ket lag vin­ner li­gan?

– Väl­digt svår frå­ga. Jag läm­nar den obe­sva­rad, kom till­ba­ka i maj näs­ta år så kan jag nog kom­ma med ett bra svar, ha­ha.

Vad är det som gör Pre­mi­er Le­a­gue så spe­ci­ellt?

– Jag har följt li­gan hem­ma i så många år, se­dan jag var li­ten. Det är ett väl­digt stort in­tres­se för li­gan ock­så hem­ma i Sve­ri­ge.

Vil­ken spe­la­re ser du mest fram emot att mö­ta?

– Egent­li­gen ing­en. Jag bru­kar in­te bry mig så myc­ket om vem som står på and­ra si­dan. Men vi har en an­nan svensk i United, det ha­de va­rit ro­ligt att mö­ta Lin­delöf så klart ef­tersom han är svensk. Men an­nars bryr mig in­te så myc­ket om vem mot­stån­da­ren är, jag för­sö­ker ba­ra gö­ra min grej.

Ken Se­ma

Vem är den bäs­te spe­la­ren i Pre­mi­er Le­a­gue?

– För mig är det Eden Ha­zard i Chel­sea. Det han gör är sjukt, och han gjort det så länge. Far­ten, tek­ni­ken, han gör mål och spe­lar fram. Han är num­mer ett.

Vil­ken are­na ser du mest fram emot att spe­la på?

– Det finns så många bra are­nor. Men klart man tän­ker li­te, City, United… Ar­se­nal har jag re­dan spe­lat på så det är li­te… Och så Li­ver­pool.

Men ska jag sä­ga en så Old Trafford. Hur går det för Wat­ford i år?

– Jag tror att vi slu­tar på öv­re hal­van, men jag kan in­te sä­ga om vi blir topp fem el­ler topp sju.

Men öv­re hal­van. Det känns som att vi har en bra spe­lidé och vi vet vad vi ska gö­ra. Har vi en bra dag så kan vi stö­ra al­la lag i li­gan. Så jag är hopp­full. Vil­ket lag vin­ner li­gan?

– Wat­ford. Vil­ken spe­la­re ser du fram emot mest att få mö­ta?

– Ing­en. De ska nog se fram emot att mö­ta mig, ha­ha.

Vad är det som gör Pre­mi­er Le­a­gue så spe­ci­ellt?

– Det är så stort. Me­dia, al­la som tit­tar på det, sto­ra are­nor, det är Eng­land. Det ska all­tid va­ra så stort. Tipslör­dag, al­la pra­tar om Eng­land. Och nu ska jag själv spe­la här, det är häf­tigt.

Fo­to: AN­DERS DEROS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.