MINIGUIDE TILL DE ÖVRI­GA FY­RA STO­RA LIGOR­NA

Ligabibeln - - Premier League -

TYSKLAND

Här är det be­tyd­ligt bil­li­ga­re att gå på fotboll än i till ex­em­pel Pre­mi­er Le­a­gue, men när det gäl­ler mäs­tar­klub­ben Bay­ern München är biljetterna slut­sål­da må­na­der i för­väg, trots att hem­maa­re­nan Al­li­anz Are­na tar in 71 000 åskå­da­re. De fles­ta la­gen har on­li­ne­för­sälj­ning av ­bil­jet­ter, men det gäl­ler att va­ra ute i god tid. TIPS: Det är enkla­re att fixa bil­jet­ter till Bay­erns och Dort­munds cup­mat­cher. När det gäl­ler li­ga­mat­cher, så välj i stäl­let Hert­ha BSC som säl­lan, el­ler ald­rig, har full­satt på si­na hem­ma­mat­cher.

FRANK­RI­KE

Vill du se Ney­mar, Mbap­pé och Ca­va­ni i ak­tion går det fak­tiskt om man är ute i god tid. Bil­jet­ter till Pa­ris mat­cher går att kö­pa via hem­si­dans webb­s­hop. De bil­li­gas­te kos­tar drygt 300 kro­nor. TIPS: Det bru­kar va­ra full­satt, el­ler snudd på full­satt även när Pa­ris spe­lar bor­t­a­mat­cher, men när det gäl­ler de and­ra la­gen i Li­gue 1 är det be­tyd­ligt enkla­re att få tag i bil­jet­ter. Det är ba­ra att gå in på re­spek­ti­ve klubbs hem­si­da.

ITA­LI­EN

Fot­bolls­in­tres­set i Ita­li­en har sjun­kit gans­ka dra­ma­tiskt de se­nas­te åren, vil­ket in­ne­bär att det är lätt för fot­bollstu­ris­ter­na att få tag i bil­jet­ter, och det gäl­ler även för klas­sis­ka are­nor som San Si­ro och Olym­pi­a­sta­di­on i Rom. Be­ställ bil­jet­ter på klub­bar­nas ­on­li­nes­hop­par, men se till att gö­ra det i god tid. TIPS: Enklast är e-bil­jet­ter som köps via re­spek­ti­ve klubbs hem­si­da. Be­tyd­ligt bö­ki­ga­re och mer tidskrä­van­de att kö­pa bil­jett på plats vid are­nan.

SPANIEN

Camp Nou i Bar­ce­lo­na tar 99 000 åskå­da­re och ­Ber­na­beu i Madrid 81 000, men med un­dan­tag för El Clà­si­co-mö­te­na och mat­cher­na mot At­le­ti­co Madrid är are­nor­na säl­lan full­sat­ta. För­ra sä­song­en ha­de Barça i snitt 70 000 åskå­da­re på hem­ma­mat­cher­na och Re­al Madrid 65 000. En­kelt att via klub­bar­nas hem­si­dor skaf­fa bil­jet­ter till val­fri match. TIPS: Tic­ket­mas­ter.es är gång­bart i sam­man­hang­et. Mer än hälf­ten av La Li­ga­klub­bar­na, in­klu­si­ve Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid och At­le­ti­co Madrid, säl­jer match­bil­jet­ter här.

Fo­to: IBL

Mbap­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.