TÄNK OCK­SÅ PÅ ATT!

Ligabibeln - - Premier League -

Bli med­lem i klub­ben och/el­ler klub­bens svens­ka el­ler skan­di­na­vis­ka sup­por­ter­klubb långt ifrån är en ga­ran­ti för att få bil­jet­ter. Man­ches­ter Uni­teds skan­di­na­vis­ka sup­por­ter

klubb, till ex­em­pel, har drygt 45 000 med­lem­mar. Pri­ser­na och pa­ke­ten skil­jer sig åt av­se­värt, så det lö­nar sig att kol­la

runt och jäm­fö­ra pri­ser. Pla­ne­ra och var ute i god tid. Bil­jet­ter och med­lems­re­sor släpps ti­digt till för­sälj­ning. Att le­ta bil­jett till en match som spe­las in­om nå­gon el

ler ett par vec­kor är me­nings­löst. Sat­sa in­te på stor­mat­cher, t yp Man­ches­ter United–Li­ver­pool ut­an

välj då i stäl­let kanske Uni­teds ba­talj med... Brighton. Kol­la in vil­ka lag i de läg­re di­vi­sio­ner­na som hu­se­rar i när­he­ten av ditt lag. Kanske kan du då få in två, tre mat­cher in­om lop­pet av någ­ra da­gar. Att skaf­fa bil­jett till lag som spe­lar i läg­re di­vi­sio­ner

är en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.