REKORDS ASONGEN

MEN HUR SKA CITY GÅ VI­DA­RE?

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 - Text: Hen­rik Lund­gren

I vå­ras vann de li­gan med re­kord­siff­ror. Ef­ter att 16 Man­ches­ter Ci­tys-spe­la­re va­rit med på VM och mis­sat för­sä­song­en mås­te Pep Gu­ar­di­o­la se till att mot­ver­ka al­la slags mätt­nads­käns­lor. – Vi kom­mer in­te att slå någ­ra fler­re­kord i Pre­mi­er Le­a­gue. Det är omöj­ligt, ­sä­ger han.

Med sta­tistik kan man be­vi­sa bå­de det ena och det and­ra, oav­sett om det är sant el­ler in­te. Men Man­ches­ter Ci­tys ma­ka­lö­sa fjol­år, med el­va nyslag­na ­re­kord och tre tan­ge­ra­de, är svårt att snac­ka bort. De vann li­gan med flest po­äng nå­gon­sin (100) och vann den med den störs­ta ­mar­gi­na­len nå­gon­sin ner till två­an (19) ­Man­ches­ter United. Sä­song­en 2017/18 blir svårsla­gen, minst sagt.

Det är ba­ra ett pro­blem: nu bör­jar en ny ­sä­song. Och City gör det med en och en halv star­tel­va som kom­mer di­rekt från se­mestern.

– Det är mitt pro­blem, och jag vet hur jag ska lö­sa det. Men spe­lar­na mås­te för­stå att vi nu bör­jar om på noll igen, sä­ger Pep Gu­ar­di­o­la.

Han har för­kla­ring­en till var­för City var så fram­gångs­ri­ka i fjol, och där­med ock­så re­cep­tet på en suc­cé­sä­song.

”Är näs­tan omöj­ligt”

– Mål­sätt­ning­en mås­te all­tid va­ra att vin­na näs­ta match. Re­kor­den vi sat­te i fjol kom som en kon­se­kvens av vad vi gjor­de i var­je en­skild match. Om vi jäm­för oss med fjol­å­rets po­si­tion i de­cem­ber, ­ja­nu­a­ri el­ler feb­ru­a­ri så kom­mer vi att för­lo­ra allt vi har gjort och upp­nått. Den en­da vä­gen till fram­gång är att ha ­fo­kus på näs­ta match, näs­ta match, ­näs­ta match.

Men även om han lyc­kas få med sig spe­lar­na på den in­ställ­ning­en tror han in­te på fler slag­na ­re­kord likt fjol­å­ret. Och ­an­led­ning­en är just Ci­tys över­läg­sen­het i fjol.

– Vi kom­mer in­te att slå någ­ra fler re­kord i Pre­mi­er Le­a­gue. Det är omöj­ligt, el­ler näs­tan omöj­

ligt i al­la fall. Vad vi gjor­de i fjol var att vi ­höjde ni­vån på Pre­mi­er Le­a­gue ge­nom att nå 100 po­äng. Vi höjde ni­vån, och det har gjort att al­la and­ra lag i som­mar har höjt sin ni­vå. Man­ches­ter United kom­mer att va­ra ­star­ka­re, lik­som Li­ver­pool och Chel­sea och Tot­ten­ham och någ­ra fler. Ever­ton har häm­tat in en bra ma­na­ger. Och West Ham tog till­ba­ka Ma­nu­el Pel­le­g­ri­ni till Pre­mi­er Le­a­gue och köp­te en mas­sa spe­la­re.

Till­ba­ka en vec­ka i för­väg

City vann fak­tiskt yt­ter­li­ga­re en täv­ling i som­ras, men iro­niskt nog in­ne­bär det att de bör­jar årets sä­song på mi­nus jäm­fört med de and­ra la­gen.

16 Ci­ty­spe­la­re spe­la­de i VM för sam­man­lagt åt­ta na­tio­ner, och med det var klub­ben den mest re­pre­sen­te­ra­de av al­la i värl­dens störs­ta spor­te­ve­ne­mang. En stor ära, ett vac­kert be­vis på klub­bens lyc­ka­de värv­nings- och trä­nings­ar­be­te. Men det gjor­de ock­så att spe­lar­nas sä­song för­läng­des med upp till sex–sju vec­kor.

För att få till­räck­ligt med se­mes­ter kom många av dem till­ba­ka först i sam­band med Com­mu­ni­ty Shi­eld, en vec­ka in­nan ­li­ga­pre­miä­ren bor­ta mot Ar­se­nal. Det är in­te myc­ket till för­sä­song som hinns med då.

– Jag har va­rit i den här si­tu­a­tio­nen ­ti­di­ga­re, i bå­de Bar­ce­lo­na och Bay­ern München. 70 pro­cent av spe­lar­na har va­rit iväg med lands­la­get och kom­mer till­ba­ka sent. Det är vad det är, sä­ger Gu­ar­di­o­la och ryc­ker på

­ax­lar­na.

”Ska läng­ta”

För den spans­ke de­mon­trä­na­ren är det vik­ti­ga­re att spe­lar­na kom­mer till­ba­ka hung­ri­ga, än att de får ett par vec­kors ex­tra för­sä­songs­trä­ning. – Jag har sagt till dem att in­te kom­ma till­ba­ka för­rän de är fy­siskt och men­talt redo för att star­ta sä­song­en. De ska läng­ta till den som ett li­tet barn. Jag sa till dem att om de fort­fa­ran­de kän­ner sig tröt­ta och in­te är r­edo men­talt, om de kän­ner att de in­te brin­ner för att vin­na li­ga­ti­teln och Com­mu­ni­ty Shi­eld, då ska de fort­sät­ta ha se­mes­ter. Vi som är här ska för­sö­ka vin­na. Om de är redo så kom­mer de att hjäl­pa oss. An­nars vän­tar vi på dem.

VI HÖJDE NI­VÅN PÅ PRE­MI­ER

LE­A­GUE I FJOL

Fo­to: GETTY IMAGES

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.