SLUTSNACKAT FÖR UNITED

DEN HÄR SÄ­SONG­EN ÄR DET UPP TILL BE­VIS FÖR MOU­RIN­HO, POGBA & DEN RÖDA DE­LEN AV MAN­CHES­TER

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 - Hen­rik Lund­gren Käl­lor: BeINS­ports, ESPN

Upp till be­vis i Man­ches­ter i år.

För Paul Pogba, färsk världs­mäs­ta­re med två mind­re lyc­ka­de ­sä­song­er i United ba­kom sig.

Och för José Mou­rin­ho, vars sy­stem all­tid gör att hans lag pre­ste­rar säm­re un­der det tred­je året.

– Pogba var bril­jant i VM, jag hop­pas ba­ra att han för­står var­för han var det, sä­ger Mou­rin­ho.

Un­der VM var Paul Pogba pre­cis den ­på­dri­va­re, spel­upp­läg­ga­re, mål­skytt och fram­spe­la­re som Man­ches­ter United trod­de att de fått tag i när de be­ta­la­de 89 mil­jo­ner pund till Ju­ven­tus för två år se­dan.

Visst har han glänst ock­så i Pre­mi­er ­Le­a­gue, men all­de­les för säl­lan och all­de­les för of­ta har han i stäl­let för­svun­nit ur mat­cher­na, ­vi­sat då­lig form, käm­paglöd och driv.

– Jag tror att VM är den per­fek­ta plat­sen för en spe­la­re som Pogba. Var­för då? Jo, för att det är helt ned­stängt i en må­nad, där finns ba­ra fot­bol­len. Han är med sitt lands­lag på trä- ningscam­pen, to­talt iso­le­rad från res­ten av värl­den, där han kan fo­ku­se­ra en­bart på fotboll, sa Mou­rin­ho när för­sä­song­en drog igång.

Och pe­ka­de med he­la han­den på vad han tror är den sto­ra an­led­ning­en till att Pogba ­in­te lyc­kas i Pre­mi­er Le­a­gue. I Eng­land läg­ger Pogba för myc­ket tid på allt runt om­kring, som so­ci­a­la me­di­er-kam­pan­jer och spon­sorupp­drag. El­ler som att fär­ga hå­ret ljus­blått ­in­för der­byt mot Man­ches­ter City.

– Han var bril­jant i VM, nu hop­pas jag ba­ra att han för­står var­för. Det hand­lar in­te om att vi ska få ut det bäs­ta av Pogba, ut­an det är han som mås­te få ut allt av sig själv, sä­ger ­Mou­rin­ho.

För­re Uni­ted­stjär­nan Paul Scho­les tog ­kri­ti­ken mot Pogba yt­ter­li­ga­re ett steg.

– Han mås­te bli jäm­na­re, nu kan han va­ra bril­jant ena vec­kan och be­tyd­ligt säm­re vec­kan där­på. Han gör en bra in­sats vart­red­je, var fjär­de match. Om United ska­vin­na li­gan fun­kar in­te det, det är in­te till­räck­ligt. Han mås­te bli den le­dan­de spe­la­ren som han var i Ju­ven­tus, sä­ger Scho­les.

United slu­ta­de tvåa i fjol, men var hems­ka 19 po­äng ba­kom lo­kal­ri­va­len Man­ches­ter ­City. Det är ing­en jät­te­sats­ning som ­Mou­rin­ho och klub­ben har gjort i som­mar, så ska det ­ga­pet kun­na häm­tas in är det upp till s­pe­lar­na som re­dan finns på plats.

– Pogba är så stark, han kan springa och har en underbar tek­nik. Men, han be­hö­ver ­an­vän­da hjär­nan mer för att bli en rik­tig topp­spe­la­re, sä­ger Scho­les.

Mou­rin­ho allt mer öp­pet kri­tisk

Scho­les hår­da ord ham­na­de li­te i skymun­dan, men Mou­rin­ho fick en hel del kri­tik för si­na Pogba-ut­ta­lan­den, där ma­jo­ri­te­ten av sup­port­rar­na och me­dia sna­ra­re ha­de för­vän­tat sig att han i al­la fall skul­le gra­tu­le­ra frans­man­nen till VM-gul­det. Men i stäl­let på­bör­ja­de han di­rekt den fas som av nå­gon an­led­ning all­tid ver­kar in­le­das un­der hans tred­je år i en klubb. Re­la­tio­nen med spe­lar­na för­säm­ras, han är allt­mer öp­pet kri­tisk mot dem. Och för-

POGBA ÄR SÅ STARK OCH HAR EN UNDERBAR TEK­NIK. MEN, HAN BE­HÖ­VER

AN­VÄN­DA HJÄR­NAN MER.

hål­lan­det med me­dia kra­sas full­stän­digt. Fak­tum är att han un­der sin otro­ligt fram­gångs­ri­ka kar­riär ba­ra en ­en­da gång lyc­kats för­bätt­ra re­sul­ta­ten år tre jäm­fört med den and­ra sä­song­en, och det var i Por­to för 15 år se­dan.

Mou­rin­ho krä­ver ab­so­lut lo­ja­li­tet från si­na spe­la­re, i allt från att föl­ja hans tak­tis­ka di­rek­tiv till hur de be­ter sig i grup­pen och hur de ut­ta­lar sig till me­dia. Han är en mäs­ta­re på att byg­ga en trupp där al­la pas­sar ihop per­fekt, men på nå­got sätt ver­kar det ba­ra fun­ge­ra i två år. Sen or­kar in­te spe­lar­na mer.

Se­nast fick han spar­ken i Chel­sea ­ef­ter knappt hal­va den tred­je s­äsong­en. In­nan dess tving­a­des han läm­na Re­al Madrid ef­ter den tred­je sä­song­en där. Förs­ta ­se­jou­ren i Chel­sea av­slu­ta­des ab­rupt i ­in­led­ning­en av det fjär­de året, ef­ter att sä­song­en in­nan slu­tat med en andra­plats.

José Mou­rin­ho är som bäst un­der den and­ra ­sä­song­en i en klubb. Och som sämst den tred­je. Men det går att fun­de­ra över om lag­byg­get i United har gått l­ång­sam­ma­re än ti­di­ga­re, att fjol­å­ret egent­li­gen ska räk­nas som yt­ter­li­ga­re ett ”år ett”? Och att den kom­man­de sä­song­en i stäl­let blir som Mou­rin­hos ”andra­år” i klub­ben, där han fått ord­ning på trupp­byg­get vil­ket hit­tills all­tid lett till en vun­nen li­ga­ti­tel.

United var 19 po­äng säm­re än City i fjol och gjor­de ex­akt ett mål mind­re per match i snitt. Kan Mou­rin­ho väc­ka sig själv, Paul Pogba och res­ten av spelar­trup­pen för att äta upp det av­stån­det?

– Han mås­te för­stås gå för att vin­na­li­gan, men det blir svårt. Det är så många bra lag nu. Men jag tror att Mou­rin­ho har al­la re­sur­ser som han be­hö­ver för att kun­na gö­ra det. Li­ga­ti­teln är vad fan­sen för­vän­tar sig och jag tror att det är vad che­fer­na ovan­för ­ho­nom för­vän­tar sig ock­så, sä­ger Paul Scho­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.