TOT­TEN­HAM IS COMING HO­ME

Spurs mil­jar­da­re­na spe­la­ri en helt egen di­vi­sion – men hin­ner den verk­li­gen bli klar?

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 - Text: Hen­rik Lund­gren Fo­to: An­ders Deros

LON­DON. Re­jält för­se­nad och 2,5 gång­er så dyr som ur­sprungspla­nen. Men Tot­ten­hams nya are­na ska ge klub­ben en kvarts mil­jard kro­nor ex­tra var­je sä­song.

– Det här är in­te ba­ra en are­na. Det kom­mer att för­vand­la he­la om­rå­det de kom­man­de 20 åren, sä­ger Daniel Le­vy, klub­bens ord­fö­ran­de.

Ovan­för mig tor­nar den ofär­di­ga are­nan där det ska spe­las Pre­mi­er Le­a­gue-fotboll den 15 sep­tem­ber. Ut­si­dan på lång­sidor­na, tänkt som en bland­ning av glas och stål i en fräck de­sign, sak­nas till hälf­ten på öst­ra s­idan, och till en tred­je­del på den väst­ra. Hur de ska få ihop allt det i tid är en gå­ta.

– No wor­ri­es, ma­te. Den kom­mer att va­ra klar i tid.

Bygg­ar­be­ta­ren bred­vid mig ler lug­nan­de. Jag mås­te ha sett re­jält oro­ad ut.

– Du, vi job­bar dag och natt. Mån­dag till sön­dag. Det ska bli klart i tid. Och in­si­dan är helt fär­dig, sä­ger han in­nan han föl­jer med si­na kom­pi­sar till­ba­ka in på ar­bets­plat­sen.

De är ett gäng där. Att gå runt Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um är som att be­fin­na sig ­ut­an­för en are­na där Sve­ri­ge ska spe­la VM­el­ler EM-mat­cher. Det är gult. Över­allt. Men den ­gu­la väg­gen är ut­bytt mot 3 500 bygg­ar­be­ta­re i gu­la väs­tar. De ­sät­ter upp glas, gju­ter trap­por, spi­kar i väg­gar, bor­rar i as­fal­ten och går möj­li­gen ­li­te i vä­gen för varand­ra ock­så.

Har kros­sat bud­ge­ten

Har­ry Ka­ne och Christi­an Erik­sen får ur­säk­ta, det mest intressanta med Tot­ten­ham i år är Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um. Den nya su­pe­ra­re­nan har kros­sat den ur­sprung­li­ga bud­ge­ten på drygt 4,6 mil­jar­der kro­nor och kom­mer i stäl­let att ha kostat 11,5 mil­jar­der när den väl står fär­dig. Eng­land kryl­lar av stor­väx­ta och im­po­ne­ran­de are­nor, Old Trafford, Wem­bley, Emi­ra­tes, An­fi­eld med fle­ra, men frå­gan är om in­te det s­enas­te till­skot­tet spe­lar i en egen di­vi­sion.

Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um är in­te störst i lan­det, are­nan kom­mer ta in 62 062 åskå­da­re. Men den är stör­re än Emi­ra­tes (vil­ket på vis­sa håll ver­kar va­ra det all­ra vik­ti­gas­te), den har ett eget mikro­ bryg­ge­ri vil­ket gör att ölen till­ver­kas in­ne i are­nan, med ett sy­stem som rent te­o­re­tiskt gör det möj­ligt att ser­ve­ra 10 000 pints i mi­nu­ten. Där finns väs­teu­ro­pas två störs­ta LEDskär­mar, 325 kvadrat­me­ter sto­ra, där publi­ken kan se mål­re­pri­ser och high­lights mat­chen ige­nom. Och ut­an­för are­nan finns den ­störs­ta klubb­s­hop­pen i Eu­ro­pa.

Ta upp kam­pen med ”The Kop”

Och så finns där South Stand, den jät­te­li­ka kort­si­desläk­ta­ren byggd i en sek­tion. Med plats för 17 500 hem­mafans som ska ta upp kam­pen med The Kop i Li­ver­pool och den gu­la Dort­mund-väg­gen i Tyskland.

South Stand är re­dan fär­dig­byggd. I stäl­let ­fo­ku­se­ras allt ar­be­te på nå­got ut­an­för läk­ta­ren som ser ut som ett par­ke­rings­ga­rage. Och det är det som ska göm­mas där un­der som är are­nans mest upp­märk­sam­ma­de de­talj – den flytt­ba­ra pla­nen. En de­talj som gör att Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um på 25 mi­nu­ter kan bli en are­na för ame­ri­kansk fotboll.

– Vårt part­ner­skap med NFL har möj­lig­gjort för oss att flyt­ta grän­ser­na för hur en are­na kan se ut, vil­ket gör att vi nu har fa­ci­li­te­ter ­bå­de för fot­bollslag i Pre­mi­er Le­a­gue och NFL, be­rät­tar Tot­ten­hams ord­fö­ran­de Da­vid Le­vy, och fort­sät­ter: – Det vi har gjort gör att are­nan nu är de­sig­nad för att ta hand om NFL-lag på al­la sätt och vis, så att de kän­ner sig hem­ma i stäl­let för att kän­na det som att de hyrt in sig.

Tot­ten­hams fot­bolls­plan, i gräs, lig­ger en och en halv me­ter ovan­för NFL-pla­nen, med konst­gräs. Och gräs­pla­nen är flytt­bar. Upp­lagd och upp­de­lad på tre oli­ka sek­tions­bi­tar, där var och en väger 3 000 ton, kan de för­hål­lan­de­vis snabbt skju­tas in un­der South Stand-läk­ta­ren och fram trä­der då i stäl­let pla­nen för ame­ri­kansk fotboll.

Ame­ri­kansk fotboll med NFL-lag ha­de

”Men flyt­ten till den nya are­nan kom­mer in­te gö­ra att det plöts­ligt bör­jar reg­na mil­jo­ner

från him­len.”

­pre­miär i Lon­don re­dan 2007 och har se­dan dess va­rit en sta­dig gäst. Yt­ter­li­ga­re mat­cher är ­in­bo­ka­de, bå­de på Wem­bley och i ok­to­ber på Tot­ten­hams nya are­na. Ingen­ting är be­stämt, och ingen­ting är of­fi­ci­ellt. Men de tro­vär­di­ga ­upp­gif­ter­na om att NFL har gått in med drygt 100 mil­jo­ner kro­nor i byg­get ty­der på att den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan i fram­ti­den pla­ne­rar att f­lyt­ta en klubb till Eng­land och ha Tot­ten­hams nya are­na som hem­ma­plan.

– Det är oer­hört vik­tigt att NFL har va­rit med på varen­da del i byg­gan­det, för vi vill att den här are­nan ska ses som en de­lad are­na mel­lan fotboll och NFL, sä­ger Le­vy.

Ök­ning med 300 mil­jo­ner

För Tot­ten­ham be­ty­der are­na­byg­get, och fram­för allt då de ske­nan­de kost­na­der­na de se­nas­te åren, för­stås att trans­fer­bud­ge­ten blir aning­en mind­re, pre­cis som den var för Ar­se­nal un­der ett an­tal år ef­ter byg­get av Emi­ra­tes. Klub­ben har ta­git ett bank­lån på drygt fy­ra mil­jar­der kro­nor. Men den sto­ra ök­ning­en i an­ta­let sitt­plat­ser, 26 000 fler än på White Hart La­ne, gör att klub­ben än­då kan räk­na in en in­täkt­sök­ning på när­ma­re 300 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen jäm­fört med ti­di­ga­re.

Den nya are­nan in­ne­bär att klub­ben tar ste­get in i fram­ti­den, men ock­så att he­la om­rå­det runt om­kring gör det. En kvarts bil­re­sa bort bör­jar det fi­na Lon­don, men i om­rå­det där gam­la White Hart La­ne låg är det sli­tet, ski­tigt och fat­tigt. Men det ska det änd­ras på.

På den tur­kis­ka re­stau­rang­en, Spur, en kort­pass­ning från den väst­ra lång­sidan, trängs bygg­job­bar­na för att få i sig en jät­te­lik tall­rik med lunch. Ba­kom dis­ken står äga­ren, Bay­ram Al, 55, och nju­ter. Han be­rät­tar att sen byg­get av den nya are­nan på­bör­ja­des har re­stau­rang­en för­dubb­lat om­sätt­ning­en tack va­re al­la byg­gar­na. Och än­nu bätt­re ska det bli när are­nan är redo för mat­cher.

– Det är jät­te­bra för he­la om­rå­det, och vår re­stau­rang för­stås. All­ting kom­mer att ut­veck­las. Det kom­mer bli mer bu­si­ness här, mer som hän­der, fler män­ni­skor som går om­kring här. Det kom­mer att re­no­ve­ras och fler tu­ris­ter kom­mer att loc­kas hit. Jag tror att det kom­mer att bli ­väl­digt bra.

Vec­kan in­nan Pre­mi­erLe­a­gue-pre­miä­ren är ­Tot­ten­hams nya are­na långt ifrån fär­dig­byggd.

Fo­to: AP

Daniel Le­vy.

Fo­to: AN­DERS DEROS

Nya Tot­ten­ham Hotspur Are­na re­ser sig ovan­för ­hu­sen i nor­ra Lon­don. Sta­di­on är byggd på sam­ma plats där Spurs för­ra are­na White Hart La­ne låg.

Re­stau­rang­ä­ga­ren Ba­ry­am Al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.