DEN FRANS­KA ERANS UPPGANG OCH FALL

Ligabibeln - - Gameday -

1996

Arsè­ne Weng­er togs emot med viss skep­sis av så­väl fans som me­dia. Var­för skul­le han lyc­kas där brit­ter­na miss­lyc­kats? Till skill­nad mot si­na fö­re­trä­da­re tog han kon­troll över spe­lar­af­fä­rer och trä­ning­ar utö­ver match­coach­ning­en. Han be­ord­ra­de spe­lar­na att dras­tiskt dra ner på al­ko­hol­kon­sum­tio­nen och snabb­ma­ten och fö­re­språ­ka­de häl­so­sam­ma­re kost. De­but­sä­song­en slu­ta­de med tred­je plats i li­gan, den bäs­ta pla­ce­ring­en se­dan ti­teln 1990/1991.

1997–2001

Men än bätt­re skul­le det bli. Näst­kom­man­de sä­song slu­ta­de med se­ger i bå­de FA-cu­pen och li­gan se­dan Ar­se­nal un­der vå­ren ätit ikapp Man­ches­ter Uni­teds sto­ra för­språng och av­slu­tat li­gan med tio ra­ka seg­rar, där­ibland en 1–0-vinst på Old Trafford. Den bitt­ra ri­va­len från norr slog vis­ser­li­gen till­ba­ka och tog en trip­pel 1999, men Weng­er skul­le sva­ra.

2001–2006

2001/2002 gav en ny dub­bel se­dan la­get be­seg­rat United på bor­ta­plan i li­gans näst sista om­gång. FA-cup­ti­teln för­sva­ra­des årets där­på in­nan ”The In­vin­ci­b­les” lek­te hem li­gan 2003/2004 ut­an en en­da för­lust, nå­got som in­te hänt på 115 år. En viss Ro­man Abra­mo­vitj klev se­dan in i bil­den och Chel­sea blev för svårt i li­gan, men i FA-cu­pen togs tred­je ti­teln på fy­ra år. 2005/2006 gick desto knac­ki­ga­re och Ar­se­nal slu­ta­de ut­an­för topp två för förs­ta gång­en se­dan 1996, men i Cham­pi­ons Le­a­gue var la­get ba­ra en dryg kvart från att vin­na fi­na­len in­nan Bar­ce­lo­na vän­de.

2006–2013

Ef­ter 93 år på Hig­h­bu­ry flyt­ta­de Ar­se­nal in på ny­bygg­da Emi­ra­tes Sta­di­um. Vad som var tänkt att bli start­skot­tet på en ny era i klub­bens histo­ria, och gö­ra klub­ben till en eko­no­misk stor­makt, blev dock ra­ka mot­sat­sen. Re­sul­ta­ten ute­blev, nyc­kel­spe­la­re för­svann och Weng­ers fram­tid dis­ku­te­ra­des. 2007/2008 gick desto bätt­re och Ar­se­nal led­de titelracet till mars när for­men dip­pa­de. En fjär­de ra­ka sä­song ut­an ti­tel av­ver­ka­des, men Weng­er pas­se­ra­de åt­minsto­ne Ge­or­ge Al­li­son och blev den trä­na­re som lett Ar­se­nals längst tid. Det glad­de dock in­te vis­sa fans som öp­pet vi­sa­de sitt miss­nö­je, vil­ket fick som svar att and­ra vi­sa­de sitt stöd. Än vär­re blev det i star­ten av 2011/2012 när ett brand­skat­tat Ar­se­nal för­ned­ra­des med 8–2 mot United. Weng­er, som kri­ti­se­rats för sin ovil­ja att spen­de­ra, öpp­na­de plöts­ligt plån­bo­ken och för­stärk­te la­get in­nan trans­fer­fönst­ret stäng­de. Det hjälp­te dock fö­ga och den ti­tel­lö­sa svi­ten fort­sat­te.

2013–2018

Weng­er över­ras­ka­de igen i trans­fer­fönst­ret när han häm­ta­de in Mesut Özil för en re­kord­hög sum­ma. Det gav re­sul­tat och nio års lång vän­tan på en ti­tel tog slut när FA-cu­pen bär­ga­des. Än­nu en världs­stjär­na, Alex­is San­chez, vär­va­des kom­man­de som­mar och det gav dubb­la cup­tit­lar. Fan­sen skrek dock ef­ter en li­ga­ti­tel och Weng­er fort­sat­te på sin ny­in­slag­na trans­fer­lin­je för att lyc­kas. Men åter­i­gen fick det mot­satt ef­fekt. 2016/2017 slu­ta­de med en mis­sad Cham­pi­ons Le­a­gue-plats för förs­ta gång­en se­dan 1997, och än vär­re var att lo­kal­ri­va­len Tot­ten­ham pla­ce­ra­de sig ovan­för dem i ta­bel­len för förs­ta på 22 år. Att en ny se­ger i FA-cu­pen gjor­de Ar­se­nal till den mest fram­gångs­ri­ka klub­ben ge­nom ti­der­na i den tur­ne­ring­en hjälp­te fö­ga, Weng­er häng­de re­jält löst. Han fick en chans till, men Ar­se­nal ham­na­de snabbt ef­ter i tät­stri­den och åk­te ur cuper­na. Den 20 april kom så be­slu­tet: Weng­er slu­tar ef­ter sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.