SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Burnley -

Här är det egent­li­gen inga kons­tig­he­ter alls. El­van är klart och tyd­ligt de­fen­sivt ba­lan­se­rad, gil­lar att för­sva­ra lågt och se­dan, via boll­stöl­der, star­ta snab­ba och ra­ka kont­ring­s­at­tac­ker. Ett ag­gres­sivt lag som ald­rig tar någ­ra fång­ar och som, om det är möj­ligt, även kan pres­sa högt och där­i­från ta fram mål­chan­ser. Disci­pli­nen och of­fer­vil­jan är to­tal och det man mis­sar i in­di­vi­du­ell kva­li­té tar man till­ba­ka via ett till sy­nes evigt lö­pan­de och käm­pan­de. Vis­sa kal­lar det ty­piskt brit­tiskt, men san­ning­en är sna­ra­re att Se­an Dyche tycks ha en osvik­lig för­må­ga att krä­ma ur allt han har av ett, trots allt, re­la­tivt be­grän­sat ma­te­ri­al.

GUDMUNDSSON WARD DEFOUR LEE WOOD HENDRICK POPE CORK BRADY TARKOWSKI LOWTON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.