Sankt Petersburg

Lar kan­na sta­dens mangsidi­ga histo­ria

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - ORANGE AS - TEXT: ORLA THOMAS @Or­lat­ho­mas FOTO: GA­RY LATHAM @wglat­ham

Guld glim­mar i Upp­stån­del­se­kyr­kan. Mot­satt si­da: Till min­ne av and­ra världs­kri­get vid Mo­nu­men­tet Le­ning­rads för­sva­ra­re.

Strax utan­för Mik­hai­lov­skij­pa­lat­set fla­ne­rar en falsk tsa­rin­na. Klädd i en kor­set­te­rad klän­ning och tre­korns­hatt ger hon en glimt av en för­lo­rad värld – en led­tråd till de hundratals år då St Petersburg var tsa­rer­nas stad, de kung­li­ga härs­kar­na av det väl­di­ga rys­ka im­pe­ri­et. Om­fatt­ning­en av tsa­rer­nas kej­ser­li­ga makt åter­speglas i ett an­nat ar­ki­tek­to­niskt land­mär­ke, det ja­de­grö­na Vin­ter­pa­lat­set, men ar­vet ef­ter dem är på­tag­ligt överallt i St Petersburg.

I när­he­ten står den över­då­di­ga Kristi upp­stån­del­se­kyr­ka av spillt blod, upp­förd på den plats där tsar Alex­an­der II mör­da­des år 1881. I en klunga un­der dess fler­fär­ga­de ku­po­ler finns idag sa­lu­stånd med sou­ve­ni­rer av det nya Ryss­land – T-trö­jor med pre­si­dent Vladimir Pu­tin ri­dan­de på en björn och rys­ka doc­kor som fö­re­stäl­ler väl­kän­da härs­ka­re: Le­nin, Sta­lin, Brezj­nev och Gor­batjov.

Rys­ka re­vo­lu­tio­nen 1917 sat­te punkt för tsar­väl­det och värl­dens förs­ta kom­mu­nis­tis­ka stat bil­da­des. Le­dar­na för det ny­bil­da­de Sov­je­tu­ni­o­nen var an­ge­läg­na om att di­stan­se­ra sig från det kej­ser­li­ga Ryss­land och pla­ne­ra­de ett nytt cent­rum för St Petersburg – som döp­tes om till Le­ning­rad ef­ter Le­nins död 1924 – i Moskva-di­strik­tet. Mitt i om­rå­det fanns Sov­je­ter­nas hus, sta­dens ad­mi­nist­ra­ti­va kon­tor som var de­ko­re­rat med fri­ser av mus­ku­lö­sa ar­be­ta­re och Sov­jets stats­va­pen. Un­der den mas­si­va och otymp­li­ga ne­o­klas­sis­ka bygg­na­den äter män­ni­skor glass och åker i häst­drag­na kär­ror på som­ma­ren, och stu­den­ter spe­lar po­ker un­der en gi­gan­tisk sta­ty av Le­nin som hö­jer han­den i en häls­ning.

Läng­re upp på Moskov­sky Pro­spekt står Mo­nu­men­tet Le­ning­rads för­sva­ra­re, ett min­nes­mär­ke som på­min­ner al­la sorg­lö­sa med­bor­ga­re om att de­ras fri­het var svår­vun­nen. Stäm­ning­en här är dyster. Fi­gu­ra­ti­va brons­före­mål vi­sar kva­len hos off­ren av na­zis­ter­nas be­läg­ring av Le­ning­rad, då 800 000 män­ni­skor svalt ihjäl. De plå­ga­de sta­ty­er­na står i skarp kon­trast till da­gens en­da be­sö­ka­re, ett ungt par står hand i hand och lä­ser in­skrip­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.