Sydney

Sta­den som ar full av over­rask­ning­ar

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - ORANGE AS - Char­lot­te Curd @char­lot­tecurd

Char­lot­te Curd är en fo­to­graf med en väl­digt unik stil. Se mer av hen­nes verk på

“Det­ta är Ma­roub­ra Be­ach ovan­i­från. Bil­den togs mitt på da­gen från klip­por­na längs kus­ten. Jag vil­le för­e­vi­ga mil­jön ef­tersom den be­står av tre tyd­li­ga de­lar: san­den, skum­met och vå­gor­na.”

Jag flyt­ta­de till Sydney för ett år se­dan från Ta­rana­ki på Nya Ze­e­lands nor­ra ö. Mi­na fo­to­gra­fi­er åter­speg­lar hur jag har lärt kän­na och bli­vit för­äls­kad i Sydney. De vi­sar någ­ra av sta­dens många möj­lig­he­ter och över­rask­ning­ar. Jag är sä­ker på att al­la kan hit­ta nå­got de gil­lar här – sta­den bju­der på allt från vat­ten­s­por­ter på Ma­roub­ra Be­ach till ex­o­tis­ka djur i Jer­vis Bay och konst på Newtowns ga­tor. En av mi­na fa­vo­rit­sys­sel­sätt­ning­ar är att fly­ta på vatt­net. Den tyngd­lö­sa käns­lan av fri­het är nå­got jag vill fånga i mi­na fo­ton. Vat­ten är ty­piskt för kul­tu­ren i Sydney. Po­pu­lä­ra Ice­bergs Pool i Bon­di är ett ut­märkt ex­em­pel på hur viktigt sim­ning är i lo­kal­be­folk­ning­ens var­dag. Utö­ver det tyc­ker jag om att ja­ga kort­li­va­de, flyk­ti­ga fö­re­te­el­ser i mi­na fo­to­gra­fi­er, som väx­lan­de ljus el­ler fly­gan­de fåg­lar. Till­fäl­li­ga per­spek­tiv av vad jag ser är det som in­tres­se­rar mig mest, med tan­ke på att det är så högt tem­po i sta­den. Färg är hu­vud­sa­ken i mi­na fo­to­gra­fi­er – det fun­ge­rar bå­de som mitt ob­jekt och mitt verk­tyg. Den kla­ra him­len i Sydney får mig att vil­ja sti­ga upp på mor­go­nen och dess stän­digt skif­tan­de ny­an­ser mo­ti­ve­rar mig mest när jag fo­to­gra­fe­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.