BRA ATT VE­TA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR CASABLANCA -

ATT KOM­MA DIT

KLM och Air Fran­ce fly­ger di­rekt till Casablanca från Stock­holm (från 2 000 kr tur & re­tur; klm.com, air­fran­ce.se). Sta­dens spår­vag­nar och tax­i­bi­lar (bå­da från 50 kr) är de enk­las­te sät­ten att ta sig runt.

VAR DU BOR

Ho­tel­len fylls snabbt un­der som­ma­ren, så bo­ka i för­väg. Ley­na Vacan­cy Ho­mes har rym­li­ga och in­di­vi­du­ellt in­red­da svi­ter, någ­ra med pri­va­ta ute­plat­ser (från 700 kr; ley­na.ma). I en vac­ker vil­la lig­ger gäst­hu­set Jna­ne She­ra­za­de , fullt av träsni­de­ri­er, ljust ka­kel och över­då­di­ga tex­tili­er (från 1 000 kr; jna­nes­he­ra­za­de.com). Jazz­ål­derns gran­de da­me, Le Do­ge Hô­tel bju­der på ge­ne­rös art déco-stil, en pi­a­no­bar, ma­roc­kansk re­stau­rang och spa

(från 1 800 kro­nor; ho­tel­le­do­ge.com).

YT­TER­LI­GA­RE IN­FO

Besök much­mo­roc­co.com och ta med dig vår gui­de­bok Mo­roc­co (200 kr) – el­ler häm­ta ka­pit­let om at­lant­kus­ten (30 kr).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.