MITT CASABLANCA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR CASABLANCA -

Skri­ben­ten Tahir Shah om sta­den där han slog sig ner och som in­spi­re­ra­de hans bok Ka­li­fens hus.

Jag flyt­ta­de till Casablanca 2004 med min fa­milj ef­ter att ha köpt en stor herr­gård på ett halvt hek­tar mark mitt i en kåk­stad. Jag viss­te att jag vil­le flyt­ta till Ma­roc­ko för jag ha­de bott i Marra­kesh ti­di­ga­re, men från ing­en­stans fick jag er­bju­dan­det om det här ex­tra­or­di­nä­ra hu­set. På ara­bis­ka heter det Dar Khali­fa – Ka­li­fens hus. Det var gans­ka väl­känt i Casablanca och sa­des va­ra hem­sökt av djin­ner. I den isla­mis­ka värl­den tror näs­tan al­la på de här pa­ral­lel­la livs­for­mer­na som le­ver i osyn­lig­het bland oss. De är in­te spö­ken ut­an of­ta ill­vil­li­ga an­dar. Ing­en vil­le bo i det här hu­set och det ha­de stått tomt länge. Vi re­no­ve­ra­de det un­der un­ge­fär två års tid, med tra­di­tio­nel­la ma­roc­kans­ka tek­ni­ker, som till ex­em­pel de ta­del­akt­put­sa­de väg­gar­na de har i bad­rum­men. Vi ut­för­de för­stås även en rik­tigt stor an­deut­driv­ning. Se­dan dess har kåk­sta­den näs­tan för­svun­nit och er­satts av hy­res­hus. Casablanca har un­der de se­nas­te 50 åren för­vand­lats och spri­dit sig i al­la rikt­ning­ar. Det är en smält­de­gel i Ma­roc­ko och i prin­cip al­la här kom­mer från nå­gon an­nan­stans. Jag dök där­för rätt ner i för mig okänt vat­ten. Det är en stad som är re­jält miss­för­stådd, be­stå­en­de av många la­ger vars ex­istens in­te ens lo­kal­bor­na kän­ner till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.