ÅK I EN HÄSTDRAGEN VAGN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

Vag­nen gör ett stopp fram­för Vin­ter­pa­lat­set, ef­ter­mid­dags­so­len speglas i de ota­li­ga föns­ter som punk­te­rar pa­lat­sets fa­sad. Fö­re 1900-ta­let var det­ta det sätt man fö­re­drog att re­sa på om man till­hör­de me­del­klas­sen el­ler hög­re klas­ser, men nu­me­ra lik­nar det he­la en scen ur ett hi­sto­riskt dra­ma. Tills kus­ken bors­tar av sin cy­lin­der­hatt och jac­ka, och blot­tar vä­te­pe­rox­id­blekt hår och sol­brän­da bi­ceps med en ta­tu­e­ring i form av ett häs­tan­sik­te det vill sä­ga. Ve­ra Ja­kov­le­va ar­be­tar för ett fö­re­tag vars vag­nar i för­re­vo­lu­tio­när stil of­ta an­vänds i film- och te­ve­klipp – där­ibland en ny­in­spel­ning av Sher­lock Hol­mes – men att kö­ra tu­ris­ter på kor­ta­re tu­rer runt Pa­lat­stor­get är den hu­vud-sak­li­ga in­komst­käl­lan. Halv­vägs står strids­kla­ra häs­tar re­do ovan­för bå­gen ge­nom det gu­la ge­ne­ral­stab­s­hu­set, men vårt eki­page rör sig i ett mer av­slapp­nat tem­po. Mi­nu­ter­na run­dan va­rar är till­räck­ligt många för att man ska kun­na ta in tor­gets kej­ser­li­ga stor­sla­gen­het. Med sitt rut­nät av kräm­fär­gat på grått ser mar­ken ut som att den för­be­retts för en jät­te­lik om­gång luf­far­schack, och de tom­ma ru­tor­na fylls med pjä­ser i form av rullskrid­sko­å­ka­re och cy­klis­ter. De som är mind­re be­näg­na att mo­tio­ne­ra sö­ker sig till skug­gan från den 47,5 me­ter höga Alex­an­der­pe­la­ren och nju­ter av en öl.

En åk­tur över Pa­lat­stor­get kos­tar cir­ka 45 kr per per­son.

Ovan Vin­ter­pa­lat­set var tsa­rens äm­bets­bo­stad fram till mars 1917, och där­ef­ter den pro­vi­so­ris­ka re­ge­ring­ens sä­te tills pa­lat­set stor­ma­des av bol­sje­vi­ker­na åt­ta må­na­der se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.