ÄT PÅ ETT KAFÉ TILLÄGNAD EN LITTERÄR HJÄL­TE

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

De böc­ker som bäst fång­ar at­mo­sfä­ren i det för­re­vo­lu­tio­nä­ra Ryss­land skrevs av två 1800-tals­för­fat­ta­re – Fjo­dor Dosto­jev­skij (Brott och straff), och Leo Tol­stoj (Krig och fred). Det är ett mind­re känt verk av Dosto­jev­skij, Idi­o­ten, som fått ge namn till den un­dan­göm­da re­stau­rang­en Idi­ot. In­te­ri­ö­ren är en tyd­lig hyll­ning till tsar St Pe­ters­burgs bo­he­mis­ka sa­long­er: rum­men har lågt i tak, är fyll­da med an­ti­ka mö­b­ler och är svagt upp­lys­ta av tofs­pryd­da lam­por. Bok­hyl­lor­na är fyll­da med gam­la ex­em­plar av rys­ka klassiker, där fak­tiskt en del är på eng­els­ka, och i ett hörn står en gam­mal­dags skriv­ma­skin med dam­mi­ga ky­ril­lis­ka tan­gen­ter. Bland kun­der­na som sit­ter tys­ta och lä­ser el­ler äter lunch finns re­se­le­da­ren Ele­na Jans­hek. ”Dosto­jev­skijs böc­ker är väl­digt sorg­li­ga, men hans språk är be­dö­van­de vac­kert”, sä­ger hon där hon sit­ter vid ett bord som ty­piskt nog gjorts av en gam­mal Sing­er-sy­ma­skin. ”Ibland öpp­nar jag min Brott och straff och lä­ser någ­ra si­dor, ba­ra för att få gläd­jas av hans sätt att skri­va.” På me­nyn hit­tar man klas­sis­ka maträt­ter, som ock­så Dosto­jev­skijs ka­rak­tä­rer skul­le ha känt till, som till ex­em­pel den klar­li­la röd­bets­sop­pan borsjtj.

Rät­ter från 60 kr, idi­ot-spb.com/en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.