MÄRKEN, PINS OCH AF­FI­SCHER FRÅN LE­NINS TID

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

I hör­net av den lil­la bu­ti­ken Ge­li­os, där var­je li­ten gol­vy­ta upp­tas av höga stap­lar och väg­gar­na fylls av re­li­giö­sa iko­ner, rum­ste­rar Bog­dan Pa­se­ka om un­der dis­ken tills han dy­ker upp med en byst av Le­nin i ett fast grepp. I näs­ta dyk får han med sig äk­ta sov­je­tis­ka af­fi­scher, som han stolt brer ut som en bu­kett av gra­fiskt bild­språk, djär­va fär­ger och kon­struk­ti­vis­tis­ka typ­snitt. Näst i tur är en bric­ka med pins, bland dem ett li­tet por­trätt i pro­fil av den rys­ka kos­mo­nau­ten Ju­rij Ga­ga­rin, den förs­ta män­ni­skan i rym­den, och fle­ra av de flam­man­de stjär­nor man gav till pi­on­jä­rer­na, den sov­je­tis­ka mot­sva­rig­he­ten till scou­ter­na. ”Mot­tot ly­der ’Var re­do!’” sä­ger Bog­dan, som har sålt an­tik­vi­te­ter i sin bu­tik se­dan Sov­je­tu­ni­o­nens fall 1991. ”På den ti­den för­vän­ta­des även bar­nen för­sva­ra vår fri­het.” Han be­rät­tar att många av hans kun­der är ute ef­ter hi­sto­ris­ka min­nes­sa­ker, för att åter­ska­pa för­lo­rat krimskrams som de pors­lin­s­pryd­na­der som kan ha stått på en mor­för­äl­ders spets­kläd­da si­do­bord – me­dan and­ra är sam­la­re. ”Det är en skön käns­la att hit­ta nå­got som en per­son verk­li­gen har läng­tat ef­ter”, sä­ger Bog­dan. ”Men jag äls­kar ock­så att ge mi­na kun­der be­rät­tel­ser­na bakom fö­re­må­len, des­sa re­li­ker. För mig är al­li­hop dyr­ba­ra skat­ter.”

Pin-märken från cir­ka 8 kr, Le­nin-bys­ter från 30 kr. Ge­li­os finns i gal­le­ri­an Pe­rin­nye Ry­a­dy, i kors­ning­en mel­lan ga­tor­na Dums­ka­ja och Nev­skij pro­spekt.

Orla Thomas är vår fe­a­tu­re­re­dak­tör. Hon köp­te en Le­nin­pin och en kyl­skåps­mag­net med Pu­tin på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.