BAKOM KULISSERNA

Fe­a­tu­re­re­dak­tör Orla Thomas gör en själv­upp­off­ran­de pubrun­da för att hit­ta bäs­ta ut­sik­ten över Upp­stån­del­se­kyr­kan.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

Om det finns nå­gon bygg­nad som kan sä­gas re­pre­sen­te­ra St Petersburg så är det Kristi upp­stån­del­se­kyr­ka av spillt blod. Fo­to­gra­fen Ga­ry Latham och jag ha­de sett bil­der av den in­nan re­san, men de fles­ta var tag­na från i stort sett sam­ma ut­kiks­plats. Vi blev fix­e­ra­de vid att hit­ta en ny spän­nan­de vin­kel av det­ta ex­em­pel på rysk arkitektur och vi be­sök­te in­te mind­re än fem tak­ba­rer i vår strä­van ef­ter det­ta gäc­kan­de foto. Ibland när vi gick i trap­por el­ler kom ut från his­sar in­såg vi att det in­te skul­le fun­ge­ra och vän­de di­rekt. Men det var en plats som stack ut och ha­de en fan­tas­tisk ut­sikt över kyr­kan: Kem­pin­ski Ho­tel Mo­i­kas Bel­levue Bras­se­rie på 22:a vå­ning­en (kem­pin­ski.com). Vi skå­la­de för vår fram­gång på Kem­pin­ski (bil­den) med ett par av hu­sets negro­ni-drin­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.