EL­LER TILL HAVS

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Hong­kong har fått sitt namn från en fo­ne­tisk ang­li­se­ring av en kan­to­ne­sisk fras som be­ty­der ”väl­dof­tan­de hamn”. Det är dock svårt att fö­re­stäl­la sig att nå­gon skul­le be­skri­va den tra­di­tio­nel­la fis­ke­byn Tai O som ”väl­dof­tan­de”. De lug­na ga­tor­na är kan­ta­de med mark­nads­stånd och luf­ten är tjock av luk­ten av fisk och bläck­fisk på tork, stek­ta fisk­blå­sor och in­lagd räk­pas­ta. Tai O lig­ger runt en bukt på väst­ra kus­ten av ber­gi­ga Lan­tau Is­land. Platsen är en tidskap­s­el av Hong­kong som ön var fö­re den mo­der­na han­deln an­län­de. Tan­ka-fol­ket har bott här i år­hund­ra­den. De bor fort­fa­ran­de som de gjor­de då, i enk­la hem hu­vud­sak­li­gen bygg­da av plåt. Hu­sen står på styl­tor ovan­för vatt­net och fis­ke­bå­tar lig­ger bred­vid dem som bi­lar på en upp­fart. Bå­tar­na är de en­da mo­tor­driv­na for­do­nen som finns här ef­tersom de sma­la ga­tor­na ba­ra är lämp­li­ga för cyklar, tre­hju­ling­ar och rull­sto­lar. Nu­för­ti­den är de fles­ta fis­kar­na pen­sio­nä­rer, som 77-åri­ga herr Fung. Han slutade ar­be­ta för 30 år se­dan på upp­muntran av si­na tre sö­ner och två dött­rar. ”Det är svårt att va­ra fis­ka­re”, sä­ger han. ”När jag var ung var fångsten bra och vi kun­de säl­ja den till Ki­nas fast­land. Ef­ter en tid blev fångsten mind­re och mi­na barn bad mig slu­ta.” Al­la herr Fungs barn ar­be­tar i sta­den och in­om bygg­bran­schen, men kom­mer hem på hel­ger­na för att häl­sa på sin pap­pa och för att nju­ta av det enkla­re li­vet utan­för den stres­si­ga be­tong­met­ro­po­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.