SEG­LA

STORSTILAT…

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Det är strax ef­ter lunch när den 30 me­ter långa djon­ken av trä kas­tar loss från Tsim Sha Tsui-pi­ren för att bör­ja sin förs­ta tur runt Victo­ria Har­bour. Bå­tens blå och vi­ta se­gel fladd­rar i den sva­la bri­sen, de­ko­re­ra­de med sti­li­se­ra­de Ming-dra­kar som på­min­ner om fi­na va­ser el­ler an­tik ke­ra­mik. Ute på vatt­net är flag­gor­nas va­jan­de det en­da som hörs för­u­tom den lug­na mu­si­ken med ba­le­a­risk li­ra från nå­gon­stans un­der däck och luf­ten runt om­kring dof­tar salt. Bå­ten är ut­for­mad för att på­min­na om en svun­nen tid. I över 1 800 år an­vän­des djon­ker till allt från last­far­tyg till fly­tan­de bo­stä­der. Idag går far­ty­get ba­ra mel­lan håll­plat­ser längs ham­nen och pas­se­rar kryss­nings­far­tyg och små fis­ke­bå­tar. En tur med djon­ken ger män­ni­skor chan­sen att se sta­den på sam­ma sätt som många första­gångs­be­sö­ka­re en gång gjor­de – från ha­vet.

O En båt­tur med Aqua Lu­na kos­tar från 200 kr, aqualu­na.com.hk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.