EL­LER KOL­LEK­TIVT

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Det är sen ef­ter­mid­dag när Star Fer­ry än­nu en gång kas­tar loss för att kor­sa Victo­ria Har­bour. På fär­jan finns en sa­lig bland­ning av Hong­kong – unga och gam­la, lo­kal­be­folk­ning och tu­ris­ter, pend­la­re och fa­mil­jer. Små barn klätt­rar iv­rigt på sä­te­na me­dan män i ko­sty­mer skrol­lar på si­na mo­bi­ler och pen­sio­nä­rer slum­rar i när­he­ten. Var­je dag trans­por­te­rar fär­jan mer än 55 000 per­so­ner fram och till­ba­ka mel­lan Kowloon och Hong­kong Is­land – det blir 20 mil­jo­ner re­sor var­je år. Fär­jor­na an­län­der och av­går li­ka re­gel­bun­det som tun­nel­ba­ne­tåg och är ett ex­cep­tio­nellt bil­ligt färd­me­del. När de bör­ja­de gå på 1880-ta­let drevs bå­tar­na med ånga. Idag drivs fär­jor­na med die­sel och är ut­rus­ta­de med trä­pa­ne­ler och väl­be­höv­lig luft­kon­di­tio­ne­ring. Re­san till ham­nen på and­ra si­dan tar cir­ka fem mi­nu­ter. Folk­mas­san går av och nya re­se­nä­rer sti­ger om­bord för att fort­sät­ta på fär­jans oänd­li­ga rutt.

O Star Fer­ri­es av­går från Cen­tral, Tsim Sha Tsui och Wan Chai, star­fer­ry.com.hk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.