ÄT LI­TE MAT

TREN­DIGT…

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Det är lör­dags­kväll och gäs­ter sit­ter upp­flug­na på sto­lar vid trä­dis­ken som om­ger Litt­le Ba­os öpp­na kök. De ut­sätts för ut­sökt tor­tyr. De mås­te vän­ta och se på när ma­ten tilla­gas pre­cis fram­för nä­san på dem me­dan de för­sö­ker ig­no­re­ra den ri­ka dof­ten av stekt Sze­chu­an-kyck­ling som le­tar sig i de­ras rikt­ning. Lyck­ligt­vis blir gäs­ter­nas pi­na kort­li­vad ef­tersom det­ta är snabb­mat i Hong­kongs egen uni­ka tapp­ning. Re­stau­rang­en grun­da­des av kän­diskoc­ken May Chow som är en av Asi­ens bäs­ta koc­kar. ”Det är en bland­ning mel­lan ame­ri­kanskt och ki­ne­siskt”, för­kla­rar sous­che­fen Sam Ng. ”Vi har all­tid kan­to­ne­sis­ka ma­tidéer och läg­ger se­dan till en li­ten twist.” Sig­na­tur­rät­ten bao som re­stau­rang­en fått sitt namn från är kan­to­ne­sis­ka ång­a­de fral­lor ser­ve­ra­de som ham­bur­ga­re fyll­da med kyck­ling el­ler sid­fläsk. Re­stau­rang­ens ovän­ta­de suc­cérätt är bao-glass. Mind­re bao fri­te­ras som mun­kar och görs till glas­smör­gå­sar som in­ne­hål­ler grönt te el­ler ka­ra­mell. ”Vi trod­de ald­rig att glas­sen skul­le bli så po­pu­lär, men det är helt ga­let”, sä­ger Sam. “Folk vän­tar på glas­sen i två tim­mar. In­vå­nar­na i Hong­kong äls­kar des­sert. De har all­tid plats i ma­gen för ef­ter­rätt.”

O Litt­le Bao lig­ger på 66 Staun­ton St, Cen­tral district, litt­le-bao.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.