EL­LER PÅ TRA­DI­TIO­NELLT VIS

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Det är tur för ama­tör­konst­nä­rer att tra­di­tio­nell ki­ne­sisk konst med pen­sel in­te är sär­skilt no­ga med att ver­ken ska ef­ter­lik­na verk­lig­he­ten ex­akt. ”Vi bryr oss in­te om de­tal­jer”, för­kla­rar konst­lä­ra­ren Ca­ro­le Leung. ”Vi för­sö­ker ba­ra fånga två sa­ker: for­men och käns­lan. Hur må­lar du käns­la?” Hon för­sö­ker be­sva­ra frå­gan un­der si­na konst­lek­tio­ner där ele­ver­na ska­par si­na eg­na konst­verk som de kan ta med sig hem. Ca­ro­le un­der­vi­sar i sin lil­la stu­dio i Wan Chai där lugn spansk gi­tarr hörs från ste­re­on och oänd­li­ga kan­nor med oo­long-te finns till hands. Me­dan hen­nes ele­ver lär sig hur man för­sik­tigt av­bil­dar bam­bus­kott och löv med ba­ra svart bläck och oli­ka kan­ter på en pen­sel in­tro­du­ce­ras de ock­så till den tra­di­tio­nel­la konst­nä­rens me­di­ta­ti­va di­sci­plin. Konst­for­men här­stam­mar från 400-ta­let och Ca­ro­le är fast be­slu­ten att hål­la den le­van­de ge­nom att fö­ra vi­da­re det hon lär­de sig av sin egen lä­ra­re Shum Wing Kwong. ”Han gick bort för­ra året, men hans an­teck­ning­ar är guld vär­da”, sä­ger hon. ”Jag vill fö­ra dem vi­da­re, men ock­så mo­der­ni­se­ra dem ge­nom att in­tro­du­ce­ra mer färg.” Ca­ro­les eg­na för­träff­li­ga verk på väg­gar­na vi­sar vad som är möj­ligt, men att mat­cha dem tar nog läng­re tid än lek­tio­nens två tim­mar.

O Ki­ne­sisk konst­lek­tion, 350 kr, klook.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.