GÅ UT I DET FRIA

MED DE GRACIÖSA…

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Wil­li­am Ng och Pan­do­ra Wu har upp­täckt hem­lig­he­ten till evig ung­dom och de är vil­li­ga att de­la med sig av den. ”Jag är 80 år gam­mal”, sä­ger Wil­li­am med ett flin ef­ter att ha hål­lit en tai chi-lek­tion un­der en stek­het mor­gon ut­an att svet­tas. ”Att ut­ö­va tai chi kan gö­ra att du för­blir ung”, för­kla­rar han. ”Pan­do­ra är över 70 år. Det är otro­ligt! Hon är som en ma­gi­ker”. Den graciösa kamp­spor­ten må va­ra lång­sam, men krä­ver full kon­cent­ra­tion av Wil­li­ams ele­ver som får trä­na he­la krop­pen. De ver­kar ha hit­tat nå­got djupt och frid­fullt. Om vi ska tro Wil­li­am be­ror det på att den mju­ka öv­ning­en re­gle­rar och har­mo­ni­se­rar var­je del av krop­pen – från blod­cir­ku­la­tion till mat­smält­ning. Wil­li­am och Pan­do­ra un­der­vi­sar klas­ser i en park vid ham­nen tre morg­nar var­je vec­ka. De kas­tar of­ta in li­te kung fu och qi gong – li­ka lång­sam och ho­lis­tisk trä­ning. De sä­ger att det in­te ba­ra är bra för kropp och själ, det hål­ler ock­så tra­di­tio­nen vid liv. ”När be­sö­ka­re kom­mer till Hong­kong vill de se och kän­na på ki­ne­sisk kul­tur”, sä­ger Wil­li­am. Om fram­ti­da be­sö­ka­re har tur får de träf­fa ho­nom. Han har sin egen mo­ti­va­tion. “Jag slu­tar in­te för­rän Gud sä­ger att han vill träf­fa mig”, sä­ger han och skrat­tar som ett barn.

O Wil­li­am Ng hål­ler lek­tio­ner i tai chi vid Tsim Sha Tsui Clock To­wer (60 kr, 7.30–9.00, mån, ons och fre).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.