EL­LER MED SPE­LAR­NA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Sön­dags­luf­ten är så varm och kvav att det är svårt ba­ra att ex­i­ste­ra i den, för att in­te ta­la om att del­ta i häst­kapp­löp­ning. Men det är pre­cis vad tu­sen­tals fans och spe­la­re på Sha Tin trav­ba­na har kom­mit för att se. Häst­kapp­löp­ning har ägt rum i Hong­kong se­dan 1841. Det dröj­de in­te länge in­nan den­na ko­lo­ni­a­la sport som ur­sprung­li­gen en­dast var av­sedd för den brit­tis­ka eli­ten blev otro­ligt po­pu­lär bland all­män­he­ten. Nu­me­ra har den sto­ra läk­ta­ren på Sha Tin en of­fi­ci­ell ka­pa­ci­tet på 85 000, en siff­ra som lätt nås un­der det ki­ne­sis­ka ny­å­ret då det an­ses va­ra gynn­samt att sat­sa på en häst. Mitte­mot läk­ta­ren re­ser sig vi­ta och pa­stell­fär­ga­de hög­hus och ger trav­ba­nan en per­fekt Hong­kong-bak­grund. När täv­ling­en snart ska bör­ja spot­tar och skru­var gam­la män på sig me­dan de prass­lar med si­na sport­tid­ning­ar och spel­ku­pong­er. En stän­dig lukt av ci­ga­rett­rök är på­tag­lig och ing­en kan sit­ta still när are­nan fylls av ner­vös och rast­lös ener­gi. Änt­li­gen bör­jar lop­pet. Publi­ken är tyst fram till att häs­tar­na och de­ras joc­keys når den sista sträc­kan, un­ge­fär

100 me­ter in­nan mål­lin­jen. Då bör­jar ro­pen lju­da. Åskå­dar­na skri­ker ut si­na häs­tars num­mer på kan­to­ne­sis­ka när klungan när­mar sig mål. Num­mer fy­ra, Boo­ming De­light, tar tä­ten och är först i mål. Publi­ken är splitt­rad: någ­ra svär, and­ra slår med knyt­nä­var­na i luf­ten – och seg­rar­na går in för att lö­sa ut sin vinst.

O In­trä­de till Sha Tin trav­ba­na kos­tar 15 kr, hkjc.com. Ke­vin EG Perry köp­te en ko­stym på Simp­son Sin Tai­lor. Han bär den he­la ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.