BAKOM KULISSERNA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

När jag och fo­to­gra­fen Adrienne gick runt i stads­de­len Wan Chai snubb­la­de vi över någ­ra bås med re­kla­men ”Skurk­slag” un­der en mo­tor­vägs­bro. Det var vårt förs­ta mö­te med den­na spe­ci­el­la sed­va­na. För 50 kro­nor för­ban­nar en troll­kvin­na din val­da ”skurk” ge­nom att slå med en sko på ett fo­to­gra­fi av per­so­nen och se­dan tän­da eld på bil­den. Det­ta har ökat i po­pu­la­ri­tet bland de som är be­svik­na på Hong­kongs sty­ran­de mak­ter. Jag åter­vän­de se­na­re med ett eget fo­to­gra­fi av en po­li­tisk skurk. Re­sul­ta­tet som kom­mer av att trol­la med politik är en­ligt min upp­fatt­ning väl­digt tyd­lig. Ke­vin EG Perry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.