1. Detro­it

Besök Mo­town-mu­si­kens fö­del­se­plats – en stad med ett rikt kul­tu­rellt arv som har gjort en stark come­back ef­ter en svår eko­no­misk ned­gångs­pe­ri­od.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

KLOC­KAN är 11 på för­mid­da­gen och i ett rum fullt av främ­ling­ar sjungs det med all kraft. ”My girl”, tjo­ar de, ”Tal­king

’bout my girl...”

Det är sista an­hal­ten på de­ras rundtur i Mo­town-musé­et och den ka­ris­ma­tis­ke gui­den Jor­dan Lyons le­der grup­pen ge­nom en ver­sion av The Temp­ta­tions My Girl i sam­ma stu­dio där den spe­la­des in. På väg­gar­na häng­er en för­bryl­lan­de sam­ling knop­par, mä­ta­re och knap­par, med slad­dar som häng­er från kro­kar in­till en ar­se­nal av för­stär­ka­re och in­stru­ment, bland an­nat en Ste­in­way­fly­gel. Luf­ten är nå­got mus­tig och lju­det är däm­pat.

Musé­et är in­hyst i de blyg­sam­ma hus där Mo­towns skiv­bo­lag först blev till. Här vi­sar det upp histo­ri­en till de­ras sound, ett av de mest upp­lyf­tan­de och in­fly­tel­se­ri­ka mu­sikar­ven un­der 1900-ta­let och i Detro­it.

Fö­re­ta­get grun­da­des 1959 av låt­skri­va­ren och ent­re­pre­nö­ren Ber­ry Gor­dy. Nam­net syf­tar till Detro­its sta­tus som USA:S mo­tor­stad. Ef­ter att ha job­bat på en bil­mon­te­rings­li­na fick Gor­dy idéen om att gö­ra mu­sik på sam­ma vis: för­vand­la ung­do­mar med ta­lang till stjär­nor. Han tog fram en pro­cess för ar­tis­ter­na och öpp­na­de i sitt ga­rage en stu­dio där pro­du­cen­ter och ar­tis­ter kun­de ar­be­ta dyg­net runt.

Re­sul­ta­ten är le­gen­da­ris­ka: ett mu­si­ka­liskt im­pe­ri­um som pro­du­ce­rat 180 lis­tet­tor och gi­vit värl­den någ­ra av dess mest äls­ka­de lå­tar och störs­ta stjär­nor. The Jack­son 5, Ste­vie Won­der, Di­a­na Ross och Mar­vin Gaye, ba­ra för att näm­na någ­ra.

I en tids­ål­der som präg­la­des av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och kon­flik­ter mel­lan svar­ta och vi­ta i USA över­skred Mo­town des­sa po­li­tis­ka grän­ser. ”De för­de sam­man na­tio­nen med värl­den när lin­jer drogs i san­den”, be­rät­tar Jor­dan, me­dan be­sö­ka­re mot­vil­ligt för­svin­ner i en ström av ge­nu­in tack­sam­het. Han väx­te upp som pro­du­cent och sång­a­re med Mo­town och hans pas­sion är rik­tigt smitt­sam. ”Den hål­ler än idag, in­te ba­ra för att det är bra mu­sik, ut­an för att den har ett bra bud­skap. Den hand­lar om kär­lek, vän­skap, smär­ta. Det är tid­löst.”

Även om Mo­town-musé­et be­va­rar 1960-ta­lets Detro­it – från mu­sik­kas­set­ter till 35 cent-ci­ga­rett­au­to­ma­ter – har myc­ket för­änd­rats

utan­för väg­gar­na. När mo­tor­bran­schen kra­scha­de bör­ja­de en eko­no­misk nedåt­gång som slutade med kon­kur­sen 2013. Men un­der de se­nas­te åren har Detro­it fått ett nytt liv, med re­stau­rang­er, ba­rer och ho­tel­ler som öpp­nas och ett in­flö­de av ent­re­pre­nö­rer och mu­si­ker.

Även om mu­si­ken ald­rig dog i Detro­it så finns den överallt idag. Ar­tis­ter upp­trä­der istäl­let på trot­to­a­rer och i gal­le­ri­or. Art déco-ju­ve­ler som Fox- och Fisher-teat­rar­na har re­no­ve­rats och nya mö­tes­plat­ser i al­la stor­le­kar öpp­nar i hög takt.

Inu­ti en fö­re det­ta Jeep-fa­brik lig­ger Third Man Re­cords, en mu­sik­af­fär, in­spel­nings­stu­dio och vi­nyltrycks­an­lägg­ning som grun­da­des för två år se­dan av Detro­it­föd­de Jack White, från rock­ban­det The White Stri­pes. Dess grott­ak­ti­ga gul­svar­ta in­nan­dö­me är fullt av ski­vor, in­stru­ment och va­ror till för­sälj­ning, plus ku­ri­o­sa som ett in­spel­nings­bås från 1940-ta­let, sam­ti­digt som en scen bju­der på lo­ka­la ta­lang­er och tur­ne­ran­de band. Bakom en vägg av föns­ter i bak­re de­len står per­so­na­len upp­ta­gen med att tryc­ka vi­nyl­ski­vor för hand. Myc­ket av fo­ku­set här lig­ger på Detro­its nyupp­täck­ta ta­lang­er och mu­si­ka­lis­ka arv – bland nyut­giv­ning­ar­na finns ti­di­ga Mo­town-hits.

Här finns en kon­ti­nu­i­tet som Den­nis Cof­fey skul­le upp­skat­ta. Som gi­tar­rist i ban­det Funk Brot­hers, vil­ka spe­la­de med på de fles­ta Mo­town-lå­tar­na, står han nu på scen i det stäm­nings­fullt upp­lys­ta Nort­hern Lights Lounge, med fing­rar­na dan­san­de över gi­tarr­hal­sen me­dan publi­ken ro­par och klap­par hän­der­na. ”Detro­it har ett ena­stå­en­de arv – mu­si­ken finns i sta­dens DNA”, sä­ger Den­nis un­der en pa­us mel­lan lå­tar­na. Platsen där Mo­town föd­des fort­sät­ter att ut­veck­las, och han kan in­te vän­ta på vad som kom­mer här­näst. ”Detro­it gör sig re­do för att sti­ga mot stjär­nor­na.”

Kör nord­ost ge­nom Michi­gan i 40 mil (cir­ka 4 tim­mar) för att kom­ma till Tra­ver­se Ci­ty, en stad vid La­ke Michi­gans öst­ra strand­kant.

Den­nis Cof­fey spe­lar i Nort­hern Lights Lounge. Ne­dan Sol­ned­gång över Detro­it sedd från Bel­le Is­le i Detro­it Ri­ver. Fox Theat­re, det störs­ta kvar­va­ran­de film­pa­lat­set från 1920-ta­let och nu en mö­tes­plats in­om mu­si­ken.

Third Man Re­cords lig­ger i en fö­re det­ta fa­brik i Mid­town. Väns­ter Jor­dan Lyons utan­för Mo­town Mu­se­um. Ta­ket på Z Lots par­ke­rings­hus, där de 27 vå­nings­pla­nen vi­sar upp ver­ken från oli­ka ga­tu­ar­tis­ter. Hö­ger En kil­le spe­lar gi­tarr på Third Man Re­cords.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.