2. Tra­ver­se Ci­ty

Ta dig till den­na sjö­nä­ra stad om­gi­ven av ett na­tur­skönt land­skap och upptäck uni­ka vi­ner och gam­mal­dags charm i Michi­gans främs­ta vin­re­gi­on.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

HÄLF­TEN AV DET VI GÖR här är att tit­ta ut ge­nom fönst­ret”, sä­ger Bob Be­gin. Han små­skrat­tar li­te där han strö­var längs en rad vin­ran­kor med dot­tern Ma­rie­chan­tal me­dan kla­sar av dru­vor va­jar i som­mar­bri­sen. Bob sko­jar för­stås, men det är lätt att för­lo­ra sig i ut­sik­ten här. Vin­kläd­da slutt­ning­ar tar vid bakom ekar, frukt­träd­går­dar och körs­bärs­rö­da la­dor fram­för La­ke Michi­gan.

Fa­mil­jens vin­gård, Cha­teau Chan­tal, är en av näs­tan 40 styc­ken som lig­ger ut­med två halvö­ar, Old Mis­sion och Le­e­la­nau. Platsen har vi­sat sig va­ra lyc­ko­sam. Den lig­ger på den 45:e bredd­gra­den med si­na mju­ka kul­lar och sitt dju­pa, kal­la vat­ten, vil­ket ger ett varmt mikrokli­mat som är per­fekt för att gö­ra vin.

”Det är en an­märk­nings­värt spe­ci­ell plats”, sä­ger Ma­rie-chan­tal om de­ras pla­ce­ring på Old Mis­sion-halvön. Den har fått sitt namn ef­ter mis­sio­nä­rer­na som först slog sig ner här på 1830-ta­let. Det kun­de in­te ha va­rit en bätt­re plats för hen­nes för­äld­rar att ut­gå från. Som barn ar­be­ta­de Bob på fa­mil­jens gård och vil­le åter­an­kny­ta till mar­ken.

Re­gi­o­nens jord läm­par sig för fruk­ti­ga, aro­ma­tis­ka vi­ta dru­vor och vin­går­den, som de fles­ta i trak­ten, spe­ci­a­li­se­rar sig på ri­es­ling, men ock­så pi­not blanc, char­don­nay och någ­ra rö­da sor­ter. För­ra året ser­ve­ra­des de­ras is­vin, gjort på dru­vor som fru­sits på ran­kan, i Vi­ta Hu­set.

Det var en väl­taj­mad gest av upp­skatt­ning för Michi­gans vi­ner. Sta­ten har kon­se­kvent byggt upp sitt ryk­te se­dan 1970-ta­let och idag pri­sas vinod­lar­na här och får nya fans från he­la värl­den. Un­der det se­nas­te de­cen­ni­et har Michi­gans vi­na­re­al dubb­lats i stor­lek och be­sö­kar­na floc­kar sig längs sti­gar­na som sling­rar sig via äng­ar och by­ar ge­nom Tra­ver­se Ci­ty-om­rå­det.

Det är Michi­gans uni­ka jord som dri­ver ut­veck­ling­en. ”Land­ska­pet änd­rar sig he­la ti­den – däri lig­ger dess skön­het”, för­kla­rar Ma­rie-chan­tal. ”Vi har fy­ra dra­ma­tis­ka års­ti­der här i trak­ten och det ger vindru­vor­na oli­ka ny­an­ser. Vi tryc­ker ald­rig på re­pe­at – var­je år får vi upp­täc­ka nåt nytt.”

För Left Foot Char­ley-vin­till­ver­ka­ren sträc­ker sig idi­o­syn­kra­sin långt bort­om själ­va dryc­ken. ”Det här är vå­ra en­da vin­ran­kor!” be­rät­tar Bry­an Ul­brich och ny­per av en dof­tan­de kvist med blom­mor från den en­da ra­den som pry­der vi­ne­ri­ets en­tré. Det grun­da­des för 13 år se­dan och är det en­da vi­ne­ri­et i Tra­ver­se Ci­ty, en sce­niskt vac­ker stad med pa­stell­fär­ga­de hus och flagg­kläd­da ve­ran­dor var­va­de med gal­le­ri­er och bu­ti­ker. Inu­ti dess föns­ter­kläd­da bar an­teck­nar kun­der­na med små pen­nor me­dan de smut­tar på vin från ett ur­val av 18 lo­ka­la vin­går­dar – al­la bu­tel­je­ra­de av Bry­an och hans team. Var och en kom­mer från en li­ten, obe­ro­en­de od­la­re ut­an nå­gon egen vin­gård. De­ras kär­leks­fullt om­sköt­ta ran­kor har räd­dats från sto­ra bland­ning­ar och åld­rats i ek­fat i en fin, gam­mal käl­la­re.

”De äls­kar ar­be­te och de äls­kar vin och jag vet in­te vil­ket de äls­kar mest”, er­kän­ner Bry­an och smut­tar på en gyl­le­ne Mis­sing Spi­re-ri­es­ling. Han föd­des i Il­li­no­is och blev så för­äls­kad trak­tens vin att han flyt­ta­de till Tra­ver­se Ci­ty och öpp­na­de Left Foot Char­ley. ”Jag skul­le på­stå att Michi­gans vi­ta vi­ner är li­ka in­tres­san­ta som vil­ka som helst i värl­den”, me­nar Bry­an och för gla­set till mun­nen. ”Jag äls­kar hur de för dag­bok över väd­ret, vad som hän­de un­der just det året. Var­je flas­ka är en tidskap­s­el.”

Ta dig 16 mil sö­derut (un­ge­fär två tim­mar) för att kom­ma till Lu­ding­ton Sta­te Park, el­ler ta den vack­ra vägen (30 mi­nu­ter läng­re) via sko­gen och sjö­kan­ten på mo­tor­vä­gen M-22.

Far och dot­ter Bob Be­gin och Ma­rie-chan­tal Da­le­se småpra­tar vid sitt vi­ne­ri, Cha­teau Chan­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.