4. Ma­di­son

USA:S me­je­ri­ri­ke hö­jer rib­ban med sitt de­li­ka­ta han­te­ran­de av allt från ost till cho­klad. Stan­na till i den­na mat­gla­da stor­stad för att få tag på det bäs­ta.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

DA­GEN BÖR­JAR gans­ka fan­tas­tiskt i söd­ra Ma­di­son med fåg­lar som lojt kvitt­rar i trä­den runt dess ku­pol­for­ma­de råd­hus. I ost­bu­ti­ken Fro­ma­gi­na­tion någ­ra steg bort är det desto mer ak­ti­vi­tet. Kun­der un­der­sö­ker os­tar och till­be­hör me­dan de småpra­tar över dis­ken med äga­ren Ken Mon­te­le­o­ne. En stam­kund vill gär­na ha nå­got nytt, men vet in­te rik­tigt vad. ”Vill du pro­va gou­dan?” frå­gar Ken och skär loss en bit från en stor, rund ost. Dis­ken är full­pac­kad av fyl­li­ga ostrund­lar – någ­ra mask­ros­gu­la, and­ra fläc­ki­ga och lä­der­ak­ti­ga som björk­bark. Bakom gla­set lig­ger mju­ka, blå­kan­ta­de ski­vor spräck­li­ga av dill och chi­pot­le.

Fro­ma­gi­na­tion är en av en rad hant­verks­för­säl­ja­re i Ma­di­son, en konst­närspräg­lad hög­sko­lestad på en land­rem­sa mel­lan två sjö­ar. Det är Wisconsins hu­vud­stad, en stat med böl­jan­de kul­lar och fro­di­ga be­tes­mar­ker som ut­gör hjär­tat av USA:S me­je­ri­verk­sam­het.

”Ti­di­ga­re var upp­fatt­ning­en att Wiscon­sin in­te äg­na­de sig åt hant­verks­mäs­sig ost­fram­ställ­ning”, be­rät­tar Ken. ”Nu vill folk från al­la håll och kan­ter ha den. Det är som att åka till Na­pa Val­ley och hamst­ra med sig vin.”

Ken är ur­sprung­li­gen från Co­lo­ra­do och öpp­na­de sin bu­tik 10 år ef­ter flyt­ten till Ma­di­son där han blev för­äls­kad i dess mat­kul­tur. Även om han har ett la­ger no­ga val­da ut­länds­ka os­tar stolt­se­rar han även med över 100 lo­ka­la sor­ter. ”Vi har fan­tas­tis­ka går­dar här som har gått i arv i ge­ne­ra­tio­ner. Någ­ra av vå­ra ost­till­ver­ka­re rör sig över be­tes­mar­ker­na dag­li­gen och ibland kan vi kän­na sma­ken från blom­mor­na som kor­na ätit.”

Fo­ku­set på den lo­ka­la mil­jön sit­ter djupt i Ma­di­son. Sta­den var en fö­re­gång­a­re in­om rö­rel­sen för lo­kal­pro­du­ce­rad mat och har även en stark tra­di­tion kring bon­dens eg­na marknad. Det är sär­skilt up­pen­bart i den ti­di­ga­re in­dust­ri­a­li­se­ra­de öst­ra de­len som un­der de se­nas­te 20 åren har för­vand­lats till ett blomst­ran­de re­stau­rang­kvar­ter.

Un­der Ma­di­son Eats-tu­rer bju­der gui­den Je­ni­na Mel­la på en rör­lig fest på någ­ra av om­rå­dets bäs­ta plat­ser: som Al­che­my där de ser­ve­rar smör­gå­sar av mjuk Ma­di­son­ba­kad sur­deg och söt­po­ta­tis­ski­vor med en klick ja­la­peño-mar­me­lad och det ne­on­upp­lys­ta Tex Tubb’s Taco Pa­la­ce där de kryd­di­ga sal­sor­na tilla­gas på plats. På Choco­la­te­ri­an kan äga­ren Le­an­ne Cor­di­sco nam­net på varen­da ko vars mjölk an­vänds i hen­nes kre­a­tio­ner – glan­si­ga pra­li­ner, klad­di­ga ka­kor och ”fulka­kor” med ka­ka­o­bi­tar och dof­tan­de ko­las­ås.

Sta­dens scen för hant­verksöl bör­jar ock­så sy­nas mer – bryg­ge­ri­er­na lik­som me­je­ri­går­dar­na ro­tar sig i djup­gå­en­de tys­ka och tjec­kis­ka tra­di­tio­ner. Fö­re För­buds­ti­den var Wiscon­sin främst på att bryg­ga öl. Nu kom­mer en våg av ny­kom­ling­ar.

Hop He­ad Tours ar­ran­ge­rar cy­kel­tu­rer till öl­stäl­len som Next Do­or Brewing Com­pa­ny där ölen har smak av la­ven­del och per­si­koblom­ma, bryg­ge­ri­et Alt Brew som bju­der på glu­ten­fritt och till Ale Asylum där Hat­ha­way Dil­ba och hen­nes kol­le­gor an­vän­der en­dast fy­ra in­gre­di­en­ser som en hyll­ning till 1516 års tys­ka ren­hetspå­bud för öl. Det ver­kar som att nytän­kan­det finns i Ma­di­sons DNA.

”Det är en myc­ket håll­bar, kol­lek­tiv, ny­fi­ken stad – folk vill va­ra först med att pro­va all­ting”, för­kla­rar Hat­ha­way. Kör syd­väst i 24 mil så kom­mer du till mel­lan­väs­terns störs­ta stad, Chi­ca­go.

Choco­la­te­ri­ans smör­gå­sar med cho­klad­kaks- och va­nilj­smörs­sma­ker.

Väns­ter Fro­ma­gi­na­tions Ken Mon­te­le­o­ne.

Hö­ger En tall­rik med Fro­ma­gi­na­tions Wiscon­si­nost. Je­ni­na Mel­la från Ma­di­son Eats. Väns­ter Retro­sto­lar i Tex Tubb’s Taco Pa­la­ce. Längst till väns­ter 11 öl­sor­ter på fat i Next Do­or Brewing Com­pa­ny. Ett gäng öl­sor­ter på Ale Asylum­bryg­ge­ri­et som har 28 öl­sor­ter, bå­de året runt och i sä­song.

Väns­ter Ale Asylums Hat­ha­way Dil­ba. Längst till väns­ter Söt­po­ta­tis­pom­mes, gril­lad ost och rostad sur­deg samt en hant­verksöl vid Al­che­my.

Gry­ning­en bry­ter fram över Wisconsins 100-åri­ga råd­hus i söd­ra Ma­di­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.