Mon­ti

Känt för: mo­dernt konst­hant­verk och de­sign

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

Rom må va­ra den klas­sis­ka sta­den, men som al­la and­ra stor­stä­der är det en plats i kon­stant för­änd­ring. Yng­re ge­ne­ra­tio­ner flyt­tar till om­rå­den som ti­di­ga­re var im­po­pu­lä­ra och kaf­fe­bu­ti­ker, konst­gal­le­ri­er och re­stau­rang­er med lo­kal­pro­du­ce­rad mat till­för nytt liv. I Rom hör kvar­ter som en gång be­trak­ta­des som för­or­ter nu till cent­rum.

Uli­a­na Me­di­ko­va ser li­ka äng­la­lik ut som se­ra­fen hon for­mar när hon för­sik­tigt ar­ran­ge­rar små guld­bi­tar tills de bil­dar ett par ving­ar. En tim­me ti­di­ga­re var hen­nes verk­stad full med be­sö­ka­re som för­sök­te ska­pa sin egen mo­sa­ik. Nu ström­mar ef­ter­mid­dags­so­len in ge­nom fönst­ret och ly­ser upp hen­nes långa hår. Hon ser ut att ha kli­vit rakt ut från en re­näs­sansmål­ning som il­lu­stre­rar av­skild­het. Hon är all­de­les för fo­ku­se­rad på sitt ar­be­te, ett upp­drag från en or­to­dox kyr­ka, för att tän­ka på lik­nel­sen. ”Det­ta är äk­ta ita­li­ensk konst”, sä­ger Uli­a­na om mo­sa­i­ken som tar hen­ne och hen­nes kol­le­gor på Stu­dio Cas­sio (stu­di­ocas­sio.com) fle­ra må­na­der att re­kon­stru­e­ra och ska­pa.

Mon­ti är fullt med äk­ta ita­li­ensk konst. Om­rå­det lig­ger centralt, ba­ra någ­ra steg bort från ka­o­set på Ter­mi­nista­tio­nen, men känns som en flykt bå­de från Roms rö­ra och från en mo­dern värld som främ­jar det snab­ba och bil­li­ga. I Mon­ti, ett om­rå­de som vill be­va­ra konst­nä­rer och kre­a­tö­rer, har be­grep­pet konst­hant­verk fort­fa­ran­de be­ty­del­se. Det be­ty­der in­te nöd­vän­digt­vis gam­mal­dags, även om Mon­tis ock­ra­bygg­na­der och göm­da in­ner­går­dar fort­fa­ran­de är hem för sil­ver­sme­der, glas­blå­sa­re och ur­ma­ka­re med gam­mal­dags verk­stä­der.

Mon­ti väl­kom­nar ock­så konst­nä­rer med en myc­ket mer mo­dern in­rikt­ning. På Cril­la (cril­la.it), en li­ten bu­tik som spe­ci­a­li­se­rar sig på hem­in­red­ning, har ar­ki­tek­ten Cristi­na Ven­tu­ra och hen­nes part­ner upp­da­te­rat de färg­star­ka enkaus­tis­ka golv­plat­tor­na i ju­gend-stil med en so­fisti­ke­rad färg­pa­lett och sti­li­ga möns­ter.

I när­he­ten de­sig­nar Eu­ge­nia Bar­ba­ti färg­gla­da, fyr­kan­ti­ga klän­ning­ar av ull och ne­opren i sin bu­tik Le NOU (fa­ce­book. com/le­noudue). Hon tar en pa­us från in­spek­tio­nen av någ­ra tyg­bun­tar som just an­länt och för­kla­rar var hen­nes idéer kom­mer från. ”Jag in­spi­re­ras av allt – av re­sor, el­ler av nå­got jag ser i tid­ning­en”, sä­ger hon. ”Men ock­så av den­na stads­del. Det har all­tid fun­nits kre­a­ti­vi­tet här.”

Stads­de­lens kre­a­ti­va histo­ria är an­led­ning­en till att Mon­ti var det en­da va­let när det var dags för Fran­ce­sco och Edoar­do Gi­usti att öpp­na sin bu­tik. På Ri­godrit­to (ri­godrit­to.it) till­ver­kar och säl­jer de mö­b­ler, Ze­nin­spi­re­ra­de lam­por med hand­gjor­da lamp­föt­ter, och skär­mar pres­sa­de med löv och blom­mor. De två brö­der­na de­lar på upp­gif­ter­na – Edu­ar­do de­sig­nar och Fran­ce­sco verk­stäl­ler – men en­ligt Fran­ce­sco är slut­må­let att ”ut­tryc­ka en har­mo­ni mel­lan na­tur och de­sign”. Fran­ce­sco oro­ar sig för att om­rå­dets gam­la iden­ti­tet för­änd­ras till nå­got mer ge­ne­riskt. ”Det fanns ba­ra konst­hant­ver­ka­re här för­ut”, sä­ger han. ”Nu finns det cock­tail­ba­rer och eko­lo­gis­ka café­er på var­je hörn.”

And­ra tyc­ker dock att de nya till­skot­ten med­för väl­kom­men liv­lig­het. På den tren­di­ga ge­la­te­ri­an Fa­ta­m­or­ga­na (ge­la­te­ri­a­fa­ta­m­or­ga­na.com) får Ma­ria Ag­ne­se be­röm för glas­sen hon till­ver­kar i okon­ven­tio­nel­la sma­ker, som vild fänkål och Ken­tucky-to­bak.

Vin­tage-kläd­bu­ti­ker, som Moll Flan­ders (fa­ce­book/ moll­flan­ders­ro­ma) och Pi­fe­bo (pi­fe­bo.com), lik­som hel­glopp­mark­na­der loc­kar till sig unga tren­däls­ka­re. Män­ni­skor som Adri­a­no Adri­en­ti, de­lä­ga­re till vin­ba­ren Ai Tre Scali­ni (fa­ce­book.com/ai­tre­scali­ni), tyc­ker att det finns plats för al­la. ”Mon­ti var kanske li­te mer ’ro­merskt’ för­ut”, skrat­tar han. ”En gång var om­rå­det känt för si­na hant­ver­ka­re och de­ras ho­ror, men det finns fak­tiskt många män­ni­skor som bor och ar­be­tar här. De kän­ner en kopp­ling till stads­de­len.”

Adri­en­ti är väl­be­kant med Mon­ti. Hans för­äld­rar träf­fa­des i stads­de­len och Ai Tre Scali­ni är dess­utom ett rik­tigt land­mär­ke i Mon­ti. Utan­för bygg­na­den finns ett löv­verk av häng­an­de mur­grö­na och in­ne är at­mo­sfä­ren en bland­ning mel­lan en my­sig lo­kal bist­ro och en mun­ter stu­dent­pub. Adri­en­ti och hans part­ner köp­te stäl­let 2004, men det har va­rit en krog långt in­nan dess. Så länge att han en kväll träf­fa­de en äld­re kvin­na som kom in och bör­ja­de grå­ta. ”När hon var ung och världs­kri­get på­gick bru­ka­de hon kom­ma hit för att träf­fa sin tys­ka äls­ka­re”, minns han och blin­kar med ena ögat. ”De var tvung­na att hål­la af­fä­ren hemlig, men det här stäl­let väck­te gam­la minnen.”

Uli­a­na Me­di­ko­va i mo­sa­ik­verk­sta­den på Stu­dio Cas­sio in Mon­ti. Hö­ger ovan­i­från: Uli­a­na kros­sar sten och ka­kel för att gö­ra sin mo­sa­ik; enkaus­tiskt ka­kel och for­mer­na som de till­ver­kas med, på Cril­la.

Me­durs från väns­ter: Konst­hant­ver­ka­ren och bu­tiksä­ga­ren Edoar­do Gi­usti i sin verk­stad; en mo­dern lam­pa i Edoardos bu­tik, Ri­godrit­to, i Mon­ti; en mo­tor­cy­kel är en del av in­red­ning­en på vin­ta­ge­bu­ti­ken Pi­fe­bo; vin­ba­ren Ai Tre Scali­ni om­gi­ven av mur­grö­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.