Osti­en­se

Känt för: Ga­tu­konst och in­dust­ri­ellt arv

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR ROM -

Osti­en­se var en gång Roms hamn och lig­ger sö­der om Te­stac­cio. Många av de gam­la sjö­farts­verk­sam­he­ter­na är se­dan länge bor­ta och mil­jön var trå­kig in­nan ga­tu­konst­nä­rer av världs­klass bör­ja­de in­ji­ce­ra ovän­tad nyck­full­het på platsen. Idag finns över 30 sto­ra konst­verk i di­strik­tet.

Via del Por­to Flu­vi­a­le var ti­di­ga­re ett mi­li­tär­la­ger, nu är he­la fa­sa­den prydd med fan­tas­tis­ka an­sik­ten i regn­bå­gens fär­ger och bygg­na­dens ur­sprung­li­ga dör­rar och föns­ter age­rar ögon och mun. Blu är känd för att va­ra en av värl­dens bäs­ta ga­tu­konst­nä­rer och må­la­de bygg­na­den som en hopp­full ga­ran­ti. ”Cir­ka 100 fa­mil­jer träng­des i den här bygg­na­den. De skul­le bli vräk­ta för att bygg­na­den skul­le ri­vas och dy­ra bo­stads­rät­ter skul­le byg­gas istäl­let”, sä­ger Ro­ber­ta Pa­pa­leo, som le­der en­ga­ge­ran­de vand­ringstu­rer för Ro­ve­scio (ro­ve­scio.org), en för­e­ning som främ­jar ga­tu­konst. ”När Blu hör­de ta­las om det­ta be­stäm­de han sig för att gö­ra bygg­na­den för vac­ker för att ri­vas.”

Det är ing­en brist på ga­tu­konst i Rom, men Osti­ens in­dust­ri­el­la arv ut­gör en sär­skilt spän­nan­de bak­grund. På till ex­em­pel Via dei Ma­gazzi­ni Ge­ne­ra­li göm­mer sig res­ter­na av gam­la gas­mä­ta­re bakom två vägg­mål­ning­ar – en är JB Rocks al­fa­be­tiskt ord­na­de por­trättse­rie av de mest kän­da in­di­vi­der­na som på­ver­kat ho­nom, den and­ra är Sten & Lexs scha­blon­por­trätt av van­li­ga män­ni­skor från om­rå­det. ”Det på­går en kon­ver­sa­tion mel­lan dem”, sä­ger Pa­pa­leo. ”Och de vi­sar hur kre­a­ti­vi­tet kan för­änd­ra ett grann­skap.”

I sam­ma om­rå­de fram­hävs kom­bi­na­tio­nen av konst och in­du­stri på Cen­tra­le Mon­te­mar­ti­ni (cen­tra­le­mon­te­mar­ti­ni. org), där en sam­ling av graciösa skulp­tu­rer och tak­fri­ser står bland sto­ra ma­ski­ner från 1900-ta­let i ett fö­re det­ta kraft­verk.

Högst upp: Rund­turs­gui­den Ro­ber­ta Pa­pa­leo på Via del­le Con­ce med Her­bert Bag­li­o­nes verk i Osti­en­se. Ovan: Den ti­di­ga­re flyg­ter­mi­na­len i Osti­en­se är nu gour­met­mark­na­den Ea­ta­ly. Väns­ter: En hu­vud­lös sta­ty på musé­et Cen­tra­le Mon­te­mar­ti­ni, Roms förs­ta...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.