TIPS!

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR ROM -

TA DIG DIT

Bland an­nat Nor­wegi­an Air­li­nes, SAS och Ry­a­nair fly­ger till Rom från fle­ra svens­ka flyg­plat­ser (från 1 000 kr, nor­wegi­an.se). Flyg­ti­den från Stock­holm är runt 3 tim­mar. Den vik­ti­gas­te in­ter­na­tio­nel­la flyg­plat­sen är Le­o­nar­do da Vin­ci (Fi­u­mi­ci­no), 30 km från cent­rum. No­te­ra att Ry­a­nair fly­ger till mind­re Ci­am­pi­no, 15 km från cent­rum.

TA DIG RUNT

I det all­män­na kom­mu­ni­ka­tions­nä­tet in­går buss, spår­vag och tun­nel­ba­na och bil­jet­ter gäl­ler på al­la färd­me­del. Ett bra al­ter­na­tiv för en helg i Rom är kor­tet Ro­ma 48hel­ler 72h (300/500 kr), som in­klu­de­rar ra­bat­ter till oli­ka plat­ser. Kor­ten kan kö­pas i au­to­ma­ter på knyt­punk­ter i sta­den och i ki­os­ker.

MER IN­FO

Läs mer i Poc­ket Ro­me (100 kr), i mer om­fat­tan­de Ro­me ci­ty gui­de (180 kr), el­ler lad­da ner vår gra­tisapp Gui­des. Web­ba­dres­sen till den of­fi­ci­el­la tu­rist­by­rån är tu­ris­mo­ro­ma. it.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.