Mitt Sydney

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR FOTOGRAFENS BERÄTTELSE -

CHARLOTTES FA­VO­RI­TER I SYDNEY MED OM­NEJD STRAN­DEN JAG BE­SÖ­KER FÖR ATT FLY FRÅN STA­DEN

Ga­rie Be­ach som lig­ger i Royal Na­tio­nal Park, cir­ka 45 mi­nu­ters bil­re­sa sö­der om Sydney. Platsen är verk­li­gen av­skild och av­kopp­lan­de. Jer­vis Bay är ock­så vac­kert. Jag såg en jät­tes­tor roc­ka där, stor som en fis­ke­båt.

MIN SYDNEY-HEM­LIG­HET

Du kan hy­ra stu­gor i Blue Mountains, det är en till­flyktsort i vild­mar­ken ba­ra 45 mi­nu­ter utan­för sta­den (lo­veca­bins.com.au).

FAVORITMAT

Ing­et vrä­kigt men min lo­ka­la ham­bur­ger­re­stau­rang, the Feed­bag, har fan­tas­tis­ka ham­bur­ga­re och en lugn, avslapp­nad at­mo­sfär.

TIPS FÖR ATT FOTOGRAFERA I GRY­NING­EN

Vak­na i tid! Ti­ming är allt när du fo­to­gra­fe­rar på mor­go­nen. Mitt bäs­ta tips är att an­vän­da ett sta­tiv och ha på dig gum­mi­stöv­lar och be­kvä­ma klä­der så att du kan gå i vatt­net och bö­ja dig ner ut­an att oroa dig för att bli blöt och san­dig.

NÅ­GOT SOM BE­SÖ­KA­RE I SYDNEY IN­TE FÅR MIS­SA

Val­mi­gra­tio­nen som på­går mel­lan april och de­cem­ber. Åk på val­skåd­ning och se va­lar på rik­tigt nä­ra håll och del­fi­ner som ja­gar bå­ten. Det är oför­glöm­ligt.

JAG LAD­DAR OM PÅ

Ett kry­o­te­ra­pi­cen­ter i Sydney som heter Koa Re­co­ve­ry. En be­hand­ling mot­sva­rar åt­ta tim­mars sömn och får mig att kän­na mig lätt som en fjä­der.

BÄS­TA UT­SIK­TEN

För många! Palm Be­ach om jag verk­li­gen mås­te väl­ja. Där finns en fyr man kan klätt­ra upp i. Från fy­ren har du 360 gra­ders ut­sikt över ha­vet och dess vi­kar.

BÄS­TA STADS­DEL

Newtown (till hö­ger). Det är fullt av vin­tage-af­fä­rer, bra ba­rer och all slags mat. At­mo­sfä­ren är mångsidig och kre­a­tiv. Newton på­min­ner mig om mitt uni­ver­si­tets­om­rå­de hem­ma i Wel­ling­ton.

EN PLATS JAG VILL FOTOGRAFERA I FRAM­TI­DEN?

In­di­ens fär­ger, Mi­a­mis skyli­ne och plat­ser som ser ut att va­ra tag­na ur Wes An­der­son-fil­mer – som den ud­da, fan­ta­sy-lik­nan­de tåg­sta­tio­nen Red­hill i Sing­a­po­re (ne­dan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.